Skip to content

Free Shipping On All US Domestic Orders Above $50*

Riktlinerna för säkring av kundinformation

Säkringen av din konfidensielle private information er mycket viktig för oss. Bruken av produkterna, tjänsterna og mjukvaran som utgør Afterglow Configuration App (samlad definierad som ‘Tjänsten) og som erbjudas av Performance Designed Products LLC (‘PDP’) styrs avt dessa Riktlinjer for Säkring av Privat Information (‘Riktlinjer’). När du bruker Tjänsten accepterar du dessa Riktlinjer och avtalvillkorn som finns i vår Licensavtal med Slutanvänare. Om du inte samtycker i dessa Riktlinjerna eller villkorn i vår Licensavtal med Slutanvändare MÅSTE du avstå fråN att använda Tjänsten eller OMEDELBART avbryta bruken.

Den engelska versionen av Riktlinjarna er PDP’s offisielle och auktoritative uttryck för PDP’s principer för säkring av privat information i samband med bruken av Afterglow Configuration Appens mjukvara. Om det inträffar tolkningskonflikter mellan den engelske utgåven och dens översättning til et annat språk skall den engelske utgåvan föredras.

A. Vilka Typer information vi samlar inn

PDP samlar inte inn personlig idenfierbar information från dig. Hva PDP gør är att generera kunddata av generell karaktär utan att inkludera personlig identifierbar information om enskilda kunder, till exempel ved att lagra information om var du bruker ditt Xbox konsol eller din personlige dator. PDP reserverar sig rätten att radera ut kundinformationn og generelle kunddata om användare av Tjänsten när som helst.

PDP lagrar også automatisk information om ditt Xbox konsols och/eller din personlige dators maskinvara og mjukvara som till exempel din IP adress, när och hur länge du bruker Tjänsten, data och information om ditt Xbox konsols konfiguration og inställlninger, som till exempel prismatisk färgbelysning, vibrationsstyrka, audio inställning, funktionstilldelning for flerfunktionshjul och kundens brukerprofil. PDP användar denne typen information för att kunne erbjuda og driva Tjänsten, upprätthålla kvaliteten på Tjänsten och för att skapa statistisk information om bruken av Tjänsten. PDP vil også kunne samla inn information om användarpreferenser og produkt konfiguration för att utveckla kommande produkter och för bruk i marknadssföring og kundservice och liknande ändamål. Denne typen information kommer inte att ikke innehålle personlig information om identifierbara kunder.

B. Hur vi nyttar din informasjon

PDP samlar inn och bruker icke-personlig identifierbar information om deras kunder og organiserar sådan information för att effektivt leverera Tjänsten till dig.

PDP varken säljer eller hyrar ut icke-personlig identifierbar kundbaserat information till utomståande. Din icke-personlig identifierbare kundinformation vil dock kunne anförtros till tilförlitliga underleverantörer för att modifiera, uppdatera eller uppgradera Tjänsten. Dessutom kan PDP använda denne typen information och data för att utföra statistisk analys och og för att fortfarande leverera och förbettra Tjänsten.

PDP håller koll på vilke menyer og och sidor våre kunder besökar på vår App for att kolla vilka Tjänster är mest populära. PDP holder også koll på hur ofta kunden besøker Tjänsten i en sittning som til exempel när en bruker går inn på Tjänsten men sedan avbokar bruken, og huruvida användaren går inn via et Xbox konsol eller en personlig dator. Denne typen data kan användas för att skapa specialanpassat innehåll och annonser inom ramen av Appen för kunder med användarmönster som indikerar intressen i specielle ämner.

PDP kan följa användare för att annonsera och identifiera grupper för marknadsföring baserat på användarbeteende och besök til och bruk av vår App. PDP kan ogsa rikta specialanpassad annonsering til sådana kunder baserad på specielle preferenser, affiniteter og intressen, och till specielle geografiska områden. PDP anförtror data bara till utomståande leverantörer av analystjänster, som till exempel Google Analytics. Hvis og när vi riktar annonser til våre kunder kan kunden välje att inte erhålla sådana annonser genom att klicka på Opt Out och Appen stannar sedan annonser till deg. PDP kan använda icke-personlig identifierbar information och data för att identifiera möjlige mottagare av selektive annonser via obearoande annonseringsplatformer. PDP kan dessutom leverera icke-personlig identifierbare kunddata och information til utomståande som utför annonseringstjänster för oss.

PDP kan leverera icke-personlig identifierbar kundinformation och data och all annan kundrelatert information vi samlar inn när lagen krävar det eller vi anser det rimligt att följa ett rättslig direktiv (som till exempel en stämning eller något annat rättslig direktiv); för att driva eller använda dessa Riktlinjer och andra princip och avtalen; for att återhämta kundfordringar; för att skydda våre eller våre kunders rättigheter, egendom og säkerhet; för att skydda våre användare från bedräglig, ovettig eller ulaglig använding av Tjänsten; eller om vi har anlädning att tro vi är i en nödsituation som exponerar någon för livshotande fara eller fara för allvarlig fysisk skada och som gör det nödvendigt att utlämna kundrelatert data og information.

PDR kan utlämna icke-personlig identifierbar kundrelatert information och data och annan kundinformation till utomståande i samband med en bolagfusjonering, lånfinansiering, försäljing av bolagstillgånger, eller i händelse av insolvens eller konkurs var denne typen information kan bli överförd til utomstående som en av PDP’s tillstånder. Vi skall i det fallet försöka att informera våre kunder men kan vara förhindrat från att opponera mot eller förhindra en sådan utlämning.

C. Hur vi säkrar din information

Du er själv ansvarig för att säkra dig mot och förhindra olaglig tillgång till den information och det lösenord du använder för att få tillgång till våre Tjänster, inklusive de lösenord du använder på din dator og ditt Xbox konsol. Du bör inte utlämna dine lösenord og du er själv ansvarig for all använding av din kundkonto och kundprofil, om det sker med eller utan ditt samtycke. Informera PDS straks om du blir uppmerksam på obehörig använding av din konto.

PDP skyddar din icke-personlig identifierbare kundinformation och data mot obehörig tillgång, använding och utlämning. Dessutom säkrar PDP kunddata og information i et kontrollerad, säkrat miljø var den er skyddad mot obehörig tillgång, använding och utlämning. Vi er mycket fokuserad på informasjonsäkring och även om vi inte kan garantera med 100 % säkerhet at din information er skyddad mot all obehörig tillgång, tror vi at våre säkerhetsåtgärder er tillräcklige och og vi skall informera dig om det händer något brott mot vårt säkerhetsystem som resulterar i obehörig tillgång till din icke-personlig identifierbare kundinformasjon.

D. Förändringar i riktlinjerna

PDP reserverar sig seg rätten att gøra förändringar när som helst i dessa Riktlinjerna samt i vår standard Licensavtal med Sluttanvändare utan varning i förväg men vi gör alltid sådana förändringar tillgänlig for våre kunder i en link til den uppdaterade versionen Riktlinjerna på vår App. Förändringer träder i kraft när en link til den uppdaterade versionen är tillgänglig på vår App. Vi uppmuntrar dig til at studera Riktlinjerna regelmässigt for att hålla dig uppdaterad om möjlige förändringar. Denne versionen av Riktlinjerna träder i kraft 10 April, 2017.

E. Kontaktinformation

PDP mottar gärna dine kommentarer om dessa Riktlinjerna og vår Licensavtal med Slutanvändare. Var vänlig och kontakta PDP’s Avdelning för Kundservice på et av de följande telefonnummer beroande på var du bor, eller besök oss på http://support.pdp.com for kunder og andre som bor utanfor Nordamerika.

1-800-331-3844 – USA
+442036957905 - UK
+35316917575 - IRLAND
+494087408688 - TYSKLAND
+390294753553 - ITALIA
+31208080923 - HOLLAND
+34911982897 – SPANIA
+33184886234 - FRANKRIKE

För mer information og for genomläsning av de fullständige avtalvillkoren se vårt Licensavtal med Slutanvändare.