Skip to content

Free Shipping On All US Domestic Orders Above $50*

Performance Designed Products LLC - Slutbrugerlicensaftale

VIGTIGT: Denne slutbrugerlicensaftale (”EULA” eller ”Aftale”) begrænser Performance Designed Products LLC (“PDP”) erstatningsansvar i afsnit 12 nedenfor og indeholder en bindende voldgiftsforskrift i afsnit 15 nedenfor. Sørg venligst for at læse disse afsnit omhyggeligt inden du tilgår eller bruger softwaren eller tjenesterne (som defineret nedenfor).

Den engelsksproget EULA er PDP’s officielle erklæring om sin slutbrugerlicensaftales betingelser og vilkår for software og tjenester. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelsksproget EULA og evt. oversættelser til andre sprog, så skal den engelsksproget være gældende.

1. JURIDISK BINDENDE BETINGELSER: Følgende betingelser og vilkår udgør en bindende juridisk aftale mellem dig som privatperson eller som en autoriseret repræsentant for en virksomhed (i dette tilfælde ”Du” eller ”Din”) og PDP, hvori betingelserne og vilkårene under hvilke PDP software (”Softwaren”) og alle tilknyttede tjenester, produkter, indhold, websteder der stilles til rådighed (sammen med softwaren, ”Tjenesterne”) vil blive licenseret til dig af PDP. Udtrykkene ”PDP” ”Vi”, ”Os” eller ”Vores” som anvendes heri, betyder Performance Designed Products LLC. Hvis du tillader, autoriserer, giver adgang til eller på anden måde tillader andre personer at bruge tjenesterne via din pc eller spillekonsol eller repræsenterer sådanne individer i enhver lovlig kapacitet, så skal sådanne individer anses for at være indbefattet i udtrykket ”Du” eller ”Din” som anvendt i denne aftale. PDP kan ændre eller erstatte disse betingelser og vilkår på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel, undtagen hvis loven kræver noget andet. Du bedes læse den aktuelle version af denne aftale med jævne mellemrum.

2. ANVENDELSE AF TJENESTER OG TILGÆNGELIGHED Tjenesterne bliver licenserede ikke solgt til jer af PDP til anvendelse i nøje overensstemmelse med aftalens betingelser. Under hensyn til din adgang til og brug af tjenesterne, så er (i) Du, Din værge eller Din autoriserede repræsentant myndig og i stand til at indgå en bindende kontrakt; (ii) Din brug af tjenesterne er udelukkende til personligt og lovligt brug; og (iii) Du vil overholde alle betingelser og vilkår i denne aftale når du anvender tjenesterne. Du er alene ansvarlig for at opbevare Din pc og spillekonsol i sikkerhed. Alle og enhver med kendskab til eller adgang til Din pc eller spillekonsol kan bruge den til at tilgå og bruge tjenesterne. Du skal alene være ansvarlig for alle krav, skader, tab, omkostninger, udgifter eller anden gæld som et resultat af eller forårsaget pga. ethvert mislykket forsøg på at opbevare din pc eller spillekonsol på et sikkert sted (uanset om det er sket med eller uden dit samtykke).

3. BEGRÆNSET LICENS: Afhængig af Din vedvarende overholdelse af betingelserne og vilkårene i denne aftale, giver PDP dig hermed en ikke uigenkaldelig, ikke overdragelig, ikke eksklusiv, ikke udstedt underlicens personlig licens til at installere og bruge tjenesterne med Din spillekonsol eller på Din pc som du ejer eller kontrollere og til at tilgå og bruge tjenesterne på sådanne enheder.

4. TJENESTER: Softwaren muliggør at du kan som det passer dig kan konfigurere, programmere, diagnosticere og/eller kalibrere dit PDP produkt. Gennemgå venligst Din PDP produkt brugsanvisning for en udførlig beskrivelse af alle funktioner og fordele ved tjenesterne.

5. BRUGSBEGRÆNSNINGER: Du samtykker til og garanterer at du ikke vil overtræde nogen af betingelserne eller vilkårene i denne aftale og yderligere at:

A. Du vil ikke og ej heller vil du tillade at tredjepart (i) forsøger at adskille, bruge dekompilering, åbne eller på anden måde afleder kildekode fra tjenesterne; (ii) foretager nogen form for modifikation, bearbejdelse, forbedring, opgradering eller laver afledt arbejde fra tjenesterne; (iii) bruge, kopiere, ændre, udskifte eller overføre tjenesterne i modstrid med denne aftale eller gældende love og forskrifter; (iv) lejer, leaser, sælger, omfordeler eller giver i underlicens tjenesterne eller dele deraf; (v) fjerner, forhindrer eller ændrer nogen anmærkninger om copyright, varemærker eller andre proprietære rettigheder tilhørende PDP eller andre; eller (vi) bruger nogen del af tjenesterne under betjening af store maskiner eller deltagelse i aktiviteter hvor utilstrækkelig opmærksomhed fra din side kunne resultere i død eller skade på ejendom; og

B. Du vil ikke misbruge tjenesterne og anerkender og forstår at ”misbrug” af tjenesterne omfatter men er ikke begrænset til brug af tjenesterne på enhver måde der (i) forstyrrer andres brug af tjenesterne eller med PDP’s evne til at yde tjenesterne; (ii) overtræder copyright, varemærke eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, afslører en forretningshemmelighed eller fortrolige oplysninger som overtræder en fortrolighedserklæring eller forpligtelse; (iii) er bedragerisk, ulovlig eller indeholder injurierende eller illegale informationer, materialer eller beskrivelser; (iv) bagvasker, bagtaler, chikanerer, forfølger, truer eller på anden måde overtræder andres juridiske rettigheder eller er indgribende på andres private rettigheder; (v) promoverer eller yder vejledende information om illegale aktiviteter; (vi) opfordrer til enhver form for opførsel der kunne udgøre et brud på loven eller som ville være genstand for civilt erstatningsansvar; (vii) bruger tjenesterne på en enhed uden tilladelse, uanset om enheden er stjålet eller ej, mistet eller uautoriseret enhed; (viii) piller ved eller foretager en uautoriseret forbindelse til en spillekonsol, computer eller anden enhed som du ikke ejer elle over hvilken du ikke har rettighed til adgang og brug; (ix) involverer gensalg af enhver del af tjenesterne til andre individer eller virksomheder; (x) udbreder vira eller anden computerkode, filer eller programmer der forstyrrer, ødelægger eller begrænser funktionaliteten af enhver spillekonsol eller computer software eller hardware; eller (xi) overtræder enhver gældende lov, vedtægt eller forskrift.

C. Udover det forgående accepterer du at du ikke må: (I) tilgå nogen private områder af vores tjenester; (ii) send vira, orme, eller malware af nogen art eller til noget formål; (iii) forsøge at undersøge, scanne, kompromittere eller teste sårbarheden af tjenesterne eller andre tilhørende tjenester, system eller netværk eller brud på sikkerhed eller autorisation.

6. BEGRÆNSNINGER AF TJENESTER: PDP garanterer ikke for kvaliteten, klarheden, nøjagtigheden eller korrektheden af resultaterne tilhørende tjenesterne. Du accepterer og anerkender at resultaterne Du indhenter eller indholdet som Du tilgår på tjenesterne muligvis ikke er nøjagtige, timelige, pålidelige eller af ordentlig kvalitet. Under ingen omstændigheder skal PDP være erstatningsansvarlig over for Dig eller evt. tredjepart som et resultat af eller i forbindelse med ethvert forsøg på at gendanne eller slette data på Din spillekonsol eller Din computer.

7. SIKKERHED: Tjenesterne er beregnet til Din personlige brug alene. Hvis du har mistanke om at Din spillekonsol eller computer er blevet stjålet, skal Du søge hjælp hos den lokale ordensmagt. Du er også indforstået med og anerkender at softwaren måske ikke fungerer ordentligt, kan indeholde fejl eller bugs og er modtagelig over for brud, korruption, skade eller defekt. Hvis softwaren fejler eller bliver deaktiveret eller afinstalleret fra Din spillekonsol eller computer med eller uden Din viden og/eller samtykke, så vil tjenesterne og alle funktioner ophøre med at fungere. Du alene er ansvarlig for alle krav, gæld, tab eller skader der måtte opstå pga. eller fra uautoriseret afsløring, overførsel eller brug af ethvert personligt indhold, data eller materialer der er gemt på Din spillekonsol eller pc af hvilken som helst årsag, selv hvis det sker som resultat af driftssvigt eller pga. deaktivering eller afinstallering af softwaren med eller uden Din viden og/eller samtykke.

8. BETALING: Du samtykker til at betale alle gebyrer om nogen, der opkræves på Din konto for tjenesterne om nogen uanset om Du har hentet, installeret eller anvendt softwaren elektronisk. PDP skal ikke gøres ansvarlig for gæld, tab eller skader, der er et resultat af manglende funktioner af tjenesterne forårsaget af eller som resultat af Din manglende betaling af forfaldne beløb. PDP forbeholder sig retten til at opkræve gældende gebyrer for tjenesterne eller relaterede tjenestepakker på et hvilket som helst tidspunkt og vil benytte rimelige tiltag for at informere Dig om sådanne ændringer.

9. PROPRIETÆRE RETTIGHEDER I TJENESTERNE OG SOFTWAREN: Du anerkender og samtykker til at (i) tjenesterne og alle copyrights, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder samt andre intellektuelle ejendomsrettigheder der er forbundet med disse er og skal forblive PDP’s og dennes licensgiveres ejendom som passende; (ii) softwarens kilde- og objektkode og formatet, bibliotekerne, spørgsmål, algoritmer og strukturen tilhørende softwaren er og skal forblive PDP’s og dennes licensgiveres proprietære information; (iii) Du bliver ikke tildelt nogen intellektuel ejendomsret indirekte, ved hindring eller anden juridisk teori i tjenesterne eller anden software der bliver tilvejebragt igennem eller i forbindelse med tjenesterne; og (iv) alle rettigheder der ikke er udtrykkeligt tildelt ifølge denne aftale tilhører og forbliver PDP’s ejendom.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTIER: DU ANERKENDER OG SAMTYKKER UDTRYKKELIGT INDENFOR LOVENS RAMMER AT DU HENTER OG BRUGER TJENESTERNE PÅ EGET ANSVAR OG EFTER EGET SKØN. TJENESTERNE BLIVER TILVEJEBRAGT PÅ ET ”SOM DE ER” GRUNDLAG OG ”SOM TILGÆNGELIG” UDEN NOGEN GARANTIER AF NOGEN ART.

I MAKSIMAL UDSTRÆKNING INDENFOR LOVEN FRASKRIVER PDP OG DENNES LICENSGIVERE SIG HERMED UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AF ENHVER ART UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE INDBEFATTET MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE SALGBARHEDSGARANTIER, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED, KVALITET OG KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER.

PDP og hver af dennes udbydere stiller ingen garanti (i) for forstyrrelser af din anvendelse af tjenesterne; (ii) at tjenesterne vil være funktionsdygtige, uafbrudte, fri for fejl eller bugs eller opfylde dine krav; (iii) vedrørende sikkerheden, driftssikkerheden, kvaliteten eller rettidigheden af tjenesterne; eller (iv) at nogen fejl, bugs eller mangler i tjenesterne vil blive rettet. Alt indhold eller materiale som er blevet hentet via Din brug af tjenesterne foregår på eget ansvar og efter eget skøn og Du alene er ansvarlig for evt. skader eller tab af data der måtte opstå på dine spillekonsol eller computer eller andre tab og skader af enhver art som resultat af download og brug af softwaren eller andet indhold. Intet råd, ingen adfærd eller information uanset om den er mundtligt eller skriftligt, der indhentes af Dig fra PDP eller en anden part eller via tjenesterne, skal udgøre nogen garanti med mindre dette fremgår udtrykkeligt i aftalen. Du anerkender og samtykker til at PDP muligvis ikke er i stand til at tilbyde softwaren og tjenesterne overhovedet hvis førnævnte ansvarsfraskrivelser og begrænsninger mangler.

11. OVERTRÆDELSE AF DENNE AFTALE: PDP forbeholder sig retten til at undersøge, tilvejebringe overfor tredjepart, (midlertidig) blokere og/eller fjerne fra sine servere og systemer, uden varsel, alle overførsler, filer eller konti eller at forhindre enhver person adgang til nogen del af tjenesterne, hvis PDP fastslår efter eget skøn eller efter modtagelse af underbyggende og gyldige klager at Du overtræder denne aftale eller handler i modstrid med gældende love, vedtægter eller regulativer.

12. BEGRÆNSNINGER AF ERSTATNINGSANSVAR: I DEN MAKSIMALE UDSTRÆKNING INDENFOR LOVENS RAMMER SKAL PDP, MODERSELSKABET, ASSOCIEREDE ELLER DATTERSELSKABER ELLER LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR PERSONSKADE ELLER NOGEN SPECIELLE, TILFÆLDIGE, EKSEMPLARISK, INDIREKTE, PØNALERSTATNING ELLER FØLGESKADER OVERHOVEDET INDBEFATTET MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER FOR TAB AF INDTJENING ELLER PROFIT, MANGLENDE OVERFØRSEL ELLER MODTAGELSE AF DATA, TAB AF FORTROLIGE OPLYSNINGER, AFBRYDELSE AF FORRETNING, FORSTYRRELSE AF PRIVATLIV, BESKADIGELSE ELLER TAB AF DATA, MANGLENDE MODTAGELSE ELLER SIKKERHEDSKOPIERING AF DINE DATA (ELLER GEMTE DATA) ELLER ENHVER ANDEN BØDESTRAF UANSET ÅRSAGEN ELLER RELATION TIL TJENESTERNE, ENHVER TREDJEPARTS INDHOLD, SOFTWARE ELLER FUNKTIONER DER ANVENDES I FORBINDELSE MED TJENESTERNE ELLER DENNE AFTALE, UANSET HVORDAN DET ER SKET, UAFHÆNGIG AF ERSTATNINGSANSVARET (KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN MÅDE) OG SELVOM PDP, MODERSELSKABET, ASSOCIEREDE OG DATTERSELSKABER ER BLEVET INFORMERET OM SANDSYNLIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UDEN AT BEGRÆNSE ALMINDELIGHEDEN AF FOREGÅENDE, SKAL DET SAMLET ANSVAR AF PDP, MODERSELSKABET, ASSOCIEREDE OG DATTERSELSKABER OG HVER AF LICENSGIVERNE OG UDBYDERNE, DER MÅTTE OPSTÅ UNDER ENHVER BESTEMMELSE I DENNE AFTALE IKKE OVERSTIGE DE REELLE GEBYRER DU HAR BETALT TIL PDP I FORBINDELSE MED TJENESTEPAKKEN OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL BELØBET OVERSTIGE TOHUNDREOGHALVTRES DOLLARS ($250). FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER, UNDTAGELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER SKAL GÆLDE I DEN VIDEST MULIGE UDSTRÆKNING INDENFOR LOVENS RAMMER.

Du anerkender og samtykker at PDP ikke skal være ansvarlige for evt. mangler i funktionalitet af tjenesterne forårsaget af eller som resultat af installation, brug eller afinstallering af softwaren eller tjenesterne fra Din enhed, uanset om de er afinstalleret eller deaktiveret af Dig eller af tredjepart med eller uden Dit samtykke.

13. SKADESERSTATNING: Du samtykker til at godtgøre, forsvare og holde PDP og dennes moderselskab, associerede, datterselskaber, licensgivere og udbydere og hver af deres respektive chefer, direktører, medarbejdere, repræsentanter, agenter, advokater, licensgivere, entreprenører, leverandører, efterfølgere skadesløse og tilkender fra og mod alle krav, retsprocesser, tab, skader, gæld eller omkostninger (indbefattet men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer og juridiske udgifter) af enhver art der måtte opstå pga: (I) Din adgang til eller brug af tjenesterne eller ethvert tredjepart indhold og tjenester; (ii) ethvert brud af Dig på Dine forpligtelser ifølge denne aftale; (iii) Din overtrædelse af tredjeparts rettigheder indbefattet alle overtrædelser af enhver intellektuel ejendom, proprietær rettighed eller forretningshemmelighed tilhørende en enkeltperson eller en virksomhed eller enhver privat eller forbruger beskyttelsesrettighed der er inddraget heri; (iv) ethvert brud på loven; eller (v) Din forsømmelse eller ureglementeret adfærd. Disse forpligtelser vil være gældende udover ophør, udløb, annullering eller ændring af aftalen. PDP forbeholder sig retten til på eget ansvar at påtage sig det fulde forsvar og kontrol med ethvert spørgsmål for hvilket Du er påkrævet at godtgøre mod, og Du accepterer fuldt ud at ville samarbejde med og forsvare PDP i et sådant spørgsmål.

14. LOVGIVNING, FORUM OG STED I CALIFORNIEN: Alle voldgifter, rettigheder og forpligtelser der opstår pga. eller i forbindelse med denne aftale eller tjenesterne fortolkes, styres, tolkes og gennemføres i henhold til lovene i staten Californien i USA uden hensyn til mulige konflikter med lovmæssige principper. Forummet og stedet for alle voldgifter skal finde sted i Los Angeles County, Californien i USA.

15. BINDENDE VOLDGIFT: LÆS VENLIGST DENNE VOLDGIFTSBESTEMMELSE OMHYGGELIGT. DEN HAR BETYDNING FOR DINE RETTIGHEDER.

A. Langt de fleste spørgsmål om denne aftale eller tjenesterne kan besvares ved at kontakte PDP’s kundeserviceafdeling på 1-800-331-3844 i USA eller ved at besøge support.pdp.com for kunder der befinder sig udenfor Nordamerika. I DET SJÆLDNE TILFÆLDE AT EN KONTROVERS ELLER ET KRAV I FORBINDELSE MED EN VOLDGIFT (”KRAV”) IKKE KAN LØSES GENNEM DIREKTE DRØFTELSER, UNDERLAGT GÆLDENDE LOVE, SP SKAL DEN BLIVE LØST VED ENDELIG OG BINDENDE VOLDGIFT DER ADMINISTRERES AF JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC. (”JAMS”) I OVERENSSTEMMELSE MED SINE STRØMLINEDE VOLDGIFTSREGLER OG PROCEDURER ELLER EFTERFØLGENDE VERSIONER DERAF (”JAMS REGLER”). JAMS REGLER FOR VALG AF EN FORLIGSMAND SKAL FØLGES BORTSET FRA AT FORLIGSMANDEN SKAL HAVE ERFARING OG VÆRE BEMYNDIGET TIL AT PRAKTISERE JURA I CALIFORNIEN. ALLE RETSPROCESSER DER BLIVER INDBRAGT I HENHOLD TIL DENNE PARAGRAF VIL BLIVE GENNEMFØRT I LOS ANGELES COUNTY I CALIFORNIEN.

B. Denne voldgiftsbestemmelse er beregnet til at blive bredt fortolket og den omfatter enhver voldgift: (1) som opstår pga. eller i forbindelse med tjenesterne eller aftalen på nogen måde eller forholdet mellem Dig og Os uanset om det er baseret på en kontrakt, skadegørende handling, vedtægt, svindel, forvanskning eller andet; (2) der opstod enten før denne voldgiftsbestemmelse eller aftale blev indgået af Dig og Os eller som opstår efter denne voldgiftsbestemmelse eller aftale afsluttes; og (3) som på nuværende tidspunkt er underlagt et påstået gruppesøgsmål, hvor du ikke er medlem af en certificeret klasse. Uanset foregående så forhindrer denne bindende voldgiftsbestemmelse Dig ikke i at indbringe en individuel handling for fogedretten eller i at informere enhver føderal, statslig eller lokal myndighed eller organ om Din uenighed. Sådanne myndigheder eller organer kan være i stand til at yde hjælp på Dine vegne.

C. INGEN GRUPPESØGSMÅL OG FRAFALDELSE AF RETSSAG: DU OG VI ER ENIGE OM AT VI HVER ISÆR KUN MÅ GØRE KRAV MOD HINANDEN SOM ENKELTPERSONER OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER DEL AF ET GRUPPESØGSMÅL I NOGEN PÅSTÅET GRUPPE ELLER REP. SAGSANLÆG. DETTE INDBEFATTER IKKE AT INDBRINGE KRAV OG IKKE VÆRE I STAND TIL AT DELTAGE I GRUPPESØGSMÅL ELLER GRUPPEVOLDGIFT DU OG VI ER LIGELEDES ENIGE OM AT VI FRAFALDER RETTEN TIL EN RETSSAG.

D. I den udstrækning at der ønskes enten konstaterende dom eller forbud, kan et sådant retsmiddel blive tildelt i den udstrækning at det er nødvendigt for at yde retsmidlet der er garanteret af partens individuelle krav.

16. INGEN LÆNGSTLEVENDES RET: Du accepterer at din konto ikke må overdrages og at alle rettigheder til din konto ophører når du dør.

17. PÅKRAV: Ved at benytte tjenesterne samtykker Du til at modtage alle meddelelser, påkrav og offentliggørelser i forbindelse med tjenesterne (samlet kaldet ”Påkrav”) skriftligt, som SMS eller i elektronisk format. Udover foregående skal alle påkrav fra Dig eller Dine repræsentanter til PDP være skriftlige og de betragtes som modtagne, når de bliver personligt overbragt eller sendt med almindelig brevpost, registreret eller certificeret e-mail eller med kurer til nedenstående adresse eller til andre navne eller adresser som PDP meddeler.

Attn: Corporate & Legal Affairs
2300 W. Empire Avenue
Suite 600
Burbank, California 91504 (USA)
18. DIVERSE: Denne aftale omfatter hele aftalen mellem Dig og PDP, undtagen som omtalt i dette afsnit, i forbindelse med tjenesterne og den skal erstatte alle tidligere eller samtidige opfattelser vedrørende dette emne. Hvis PDP ikke gennemfører eller håndhæver deres rettighed eller klausul ifm. aftalen skal dette ikke udgøre en frafaldelse af sådanne rettigheder eller klausul. Hvis enhver klausul i aftalen findes ugyldig eller i strid med loven, så skal en sådan del af klausulen ikke være gældende men den resterende del og alle andre klausuler i aftalen skal forblive gyldige og i kraft.

Ved at tilgå og benytte tjenesterne bekræfter Du at have læst, være indforstået med og acceptere at være bundet af denne aftale indbefattet begrænsninger af erstatningsansvar, skadeserstatning og voldgiftsbestemmelser.

HVIS DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE OG VILKÅRENE I DENNE AFTALE, MÅ DU IKKE TILGÅ ELLER BENYTTE TJENESTERNE.

------------------

Performance Designed Products, PDP og de respektive logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Performance Designed Products, LLC. Alle andre varemærker indeholdt heri tilhører de respektive ejere.

TM and © 2018 Performance Designed Products LLC. Alle rettigheder forbeholdes.

(02.27.2018)