Skip to content

Free Shipping On All US Domestic Orders Above $50*

Performance Designed Products LLC - Gebruiksrechtovereenkomst

BELANGRIJK: Deze Gebruiksrechtovereenkomst (“Overeenkomst”) beperkt de aansprakelijkheid van Performance Designed Products LLC (“PDP”) in Paragraaf 12 hieronder, en bevat een bindende arbitrageregeling in Paragraaf 15 hieronder. Zorg dat u deze paragrafen aandachtig leest voordat u de Software of Diensten start of gebruikt (zoals hieronder gedefinieerd).

De Engelse versie van deze Overeenkomst is de officiële verklaring van PDP inzake de voorwaarden en bepalingen van zijn gebruiksrechtovereenkomst voor de Software en Diensten. In geval van inconsistente tussen de Engelstalige Overeenkomst en de vertaling in een andere taal, zal worden uitgegaan van de Engelstalige tekst.

1. JURIDISCH BINDENDE TERMEN: De volgende voorwaarden vormen een rechtsgeldige overeenkomst tussen u, als persoon of als een gevolmachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon (in beide gevallen, “U” of “Uw”) en PDP, waarin de voorwaarden en bepalingen worden vastgelegd waaronder de software van PDP (de “Software”) en alle gelieerde diensten, producten, inhoud en websites die worden geleverd (samen met de Software, de “Diensten”) aan U gelicentieerd worden door PDP. De termen “PDP”, “Wij”, “Ons” en “Onze” zoals deze hier worden gebruikt, staan voor Performance Designed Products LLC. Als U andere personen toestaat, toestemming geeft, of op een andere manier toegang verleent om de Diensten te gebruiken via Uw personal computer of spelconsole, of dergelijke personen juridisch vertegenwoordigt, worden dergelijke personen geacht te zijn inbegrepen in de termen “U” en “Uw” zoals gebruikt in deze Overeenkomst. PDP kan deze voorwaarden en bepalingen op ieder moment aanpassen of vervangen, zonder kennisgeving vooraf aan U, tenzij de toepasselijke wetgeving dit verplicht. U wordt geacht om van tijd tot tijd de op dat moment actuele versie van deze Overeenkomst te bekijken.

2. SERVICEGEBRUIK & TOEGANKELIJKHEID: De Diensten worden door PDP aan u in licentie gegeven en niet verkocht, voor gebruik strikt volgens de bepalingen van deze Overeenkomst. Voor wat betreft Uw toegang tot en gebruik van de Diensten, (i) heeft U, Uw voogd of Uw bevoegde vertegenwoordiger de wettelijke leeftijd om een bindend contract aan te gaan; (ii) is Uw gebruik van de Diensten uitsluitend voor persoonlijk en rechtmatig gebruik; en (iii) houdt U zich aan alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst voor het gebruik van de Diensten. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de beveiliging van uw personal computer en spelconsole. Iedereen met kennis van of toegang tot uw personal computer of spelconsole kan deze gebruiken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten. U bent zelf volledig aansprakelijk voor eventuele vorderingen, schade, verliezen, kosten, onkosten en andere aansprakelijkheden als gevolg van of veroorzaakt door enig verzuim om Uw personal computer of spelconsole te beveiligen (ongeacht of dergelijk verzuim gebeurt met of zonder Uw kennis of toestemming).

3. BEPERKTE LICENTIE: Onverminderd Uw doorlopende naleving van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, verleent PDP U een herroepbare, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet in sublicentie te geven persoonlijke licentie om de Diensten te installeren en te gebruiken met Uw spelconsole of op Uw personal computer waar U eigenaar van bent of waarover U beschikt en om toegang te verkrijgen tot de Diensten en deze te gebruiken op dergelijke apparaten.

4. DIENSTEN: Met de Software kunt U, wanneer dit van toepassing is, uw PDP-product configureren, aanpassen, programmeren, diagnosticeren en/of kalibreren. Lees Uw gebruikershandleiding van Uw PDP-product voor een volledige beschrijving van alle functies en voordelen van de Diensten.

5. GEBRUIKSBEPERKINGEN: U verklaart en staat er voor in dat U de voorwaarden en bepalingen die zijn uiteengezet in deze Overeenkomst niet zult schenden en voorts dat:

A. U niet, of niet zult toelaten of toestaan dat derden (i) pogingen ondernemen om de Diensten te decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins proberen de broncode van de Diensten te achterhalen; (ii) wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen, uitbreidingen maken of afgeleide werken maken van de Diensten; (iii) de Diensten gebruiken, kopiëren, wijzigen, aanpassen of overdragen in strijd met deze Overeenkomst of de toepasselijke wet- en regelgeving; (iv) de Diensten of enig aspect daarvan verhuren, leasen, herdistribueren of in sublicentie geven; (v) auteursrechtvermeldingen, handelsmerken of andere eigendomsrechtverklaringen van PDP of andere partijen verwijderen, verbergen of aanpassen; of (vi) enig deel van de Diensten gebruiken tijdens het bedienen van zware machines of een handeling uitvoeren waardoor onvoldoende aandacht van uw kant kan leiden tot persoonlijk letsel, dood en schade aan eigendommen; en

B. U de Diensten niet zult misbruiken en erkent en begrijpt dat “misbruik” van de Diensten het volgende omvat, maar niet is beperkt tot het gebruik van de Diensten op een manier dat dit (i) belemmerend werkt op het gebruik van de Diensten door anderen of op het vermogen van PDP om de Diensten te bieden; (ii) inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk of intellectueel eigendomsrecht, bedrijfsgeheimen of vertrouwelijk informatie onthult in strijd met een geheimhoudingsovereenkomst, vertrouwelijkheidsovereenkomst of -verplichting; (iii) frauduleus of onwettig is, lasterlijke of illegale informatie, materialen of beschrijvingen bevat; (iv) gezien kan worden als smaad, laster, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins in strijd is met de juridische rechten van derden, of invasief is voor de privacyrechten van derden; (v) illegale activiteiten stimuleert of hierover instructieve informatie biedt; (vi) gedrag aanmoedigt dat strafbaar is of aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid; (vii) de Diensten gebruikt op een apparaat zonder toestemming, ongeacht of het een gestolen, verloren of ongeautoriseerd apparaat is; (viii) de verbinding manipuleert of ongeautoriseerd verbinding maakt met een spelconsole, computer of ander apparaat dat anderszins niet Uw eigendom is of waarop u toegangs- of gebruiksrechten heeft; (ix) wederverkoop van enig deel van de Diensten omvat aan een ander individu of entiteit; (x) virussen, bestanden of programma`s verspreidt die de functionaliteit van een spelconsole of computersoftware of -hardware onderbreken, vernietigen of beperken of (xi) in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, statuten en regelingen.

C. Naast het bovengenoemde, stemt u er mee in om: (i) u geen toegang te verschaffen tot enig niet-openbaar deel van onze Diensten; (ii) geen virussen, wormen, of malware te versturen van welke soort of voor welk doel dan ook; (iii) niet te proberen de zwakheden van de Diensten of enige gerelateerde diensten, systemen of netwerken te onderzoeken, te scannen, te compromitteren of te testen, of de beveiliging of verificatie ervan te schenden.

6. BEPERKINGEN VAN DE DIENSTEN: PDP zal niet garant staan voor de kwaliteit, duidelijkheid, nauwkeurigheid of juistheid van de resultaten van de Diensten. U accepteert en erkent dat de resultaten die U verkrijgt of de content die U opent op de Diensten mogelijk niet nauwkeurig, tijdig, betrouwbaar of van goede kwaliteit zijn. In geen geval zal PDP aansprakelijk zijn aan U of derden als gevolg van of in verband met enige poging om gegevens te herstellen of te wissen op Uw spelconsole of Uw computer.

7. BEVEILIGING: De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor Uw persoonlijke gebruik. Als u ervan overtuigd bent dat uw spelconsole of computer is gestolen, neem dan contact op met uw plaatselijke rechtshandhavingsinstantie. Voorts begrijpt en erkent U dat de Software mogelijk niet correct kan functioneren, fouten of gebreken kan bevatten en kwetsbaar is voor inbreuken, beschadiging, schade en storingen. Als de Software niet correct werkt, is verstoord, uitgeschakeld of verwijderd van Uw spelconsole of computer, met of zonder Uw medeweten en/of goedkeuring, zullen de Diensten en alle functies niet werken. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle resulterende vorderingen, aansprakelijkheden, verliezen en schade als gevolg van de ongeautoriseerde bekendmaking, overdracht of gebruik van alle persoonlijke inhoud, gegevens of materialen die zijn opgeslagen op Uw spelconsole of personal computer voor welke reden dan ook, zelfs als dit het gevolg is van een fout in de Diensten of van het uitschakelen of verwijderen van de Software, met of zonder Uw medeweten en/of goedkeuring.

8. BETALING: U stemt ermee in dat U alle in rekening gebrachte vergoedingen, indien van toepassing, zult betalen voor de Diensten, indien van toepassing, ongeacht of U de Software digitaal hebt gedownload, hebt geïnstalleerd of hebt gebruikt. PDP is niet aansprakelijk voor vorderingen, verliezen of schade als resultaat van een fout in de functionaliteit van de Diensten veroorzaakt door of als gevolg van het feit dat U een bedrag niet tijdig betaalt. PDP behoudt zich het recht voor om vergoedingen in rekening te brengen voor de Diensten of gerelateerde dienstenpakketten, op welk moment dan ook, en zal redelijke pogingen ondernemen om U vooraf op de hoogte te stellen van een dergelijke wijziging.

9. EIGENDOMSRECHTEN IN DE DIENSTEN EN DE SOFTWARE: U erkent en stemt ermee in dat (i) de Diensten en alle auteursrechten, patenten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten die hiermee verbonden zijn, volledig eigendom zijn, en blijven, van PDP en haar licentiehouders, waar van toepassing; (ii) de bron- en de objectcode van de Software en de indeling, mappen, zoekopdrachten, algoritmen en de structuur van de Software bedrijfseigen informatie zijn, en blijven, van PDP en haar licentiehouders, waar van toepassing; (iii) U geen intellectuele eigendomsrechten ontvangt door implicatie, uitsluiting of anderszins voor de Diensten of enige andere software geleverd via of in combinatie met de Diensten; en (iv) alle rechten die niet expliciet worden verleend in deze Overeenkomst bij dezen worden gereserveerd en behouden door PDP.

10. AFWIJZING VAN GARANTIES: U ERKENT UITDRUKKELIJK EN STEMT ERMEE IN DAT, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, HET DOWNLOADEN EN GEBRUIKEN VAN DE DIENSTEN UITSLUITEND TER BEOORDELING VAN UZELF EN OP UW EIGEN RISICO IS. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN DE PRINCIPES ""ZOALS HET IS"" EN ""ZOALS BESCHIKBAAR"", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN PDP EN HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, WAARBORGEN EN VOORWAARDEN AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ACCURAATHEID, KWALITEIT EN NIET-INBREUK.

PDP en ieder van haar leveranciers geven geen garantie (i) tegen verstoringen van het gebruik van de Diensten; (ii) dat de Diensten functioneel, ononderbroken, foutvrij en bugvrij zijn of voldoen aan uw eisen; (iii) met betrekking tot de beveiliging, betrouwbaarheid, kwaliteit of tijdigheid van de Diensten; of (iv) dat fouten, bugs of defecten in de Diensten zullen worden verholpen. Alle inhoud of materialen die worden gedownload via Uw gebruik van de Diensten is ter beoordeling van uzelf en op uw eigen risico en U bent volledig zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies van gegevens die optreedt op uw spelconsole of computersysteem of enig ander verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het downloaden en gebruiken van de Software of andere inhoud. Geen enkel advies of gedragslijn, hetzij mondeling of geschreven, door U verkregen van PDP of een andere partij of via de Diensten zal leiden tot een garantie, tenzij specifiek vermeld in deze Overeenkomst. U erkent en gaat ermee akkoord dat PDP mogelijk de Software en Diensten helemaal niet kan aanbieden bij het ontbreken van de voorgaande afwijzingen en beperkingen.

11. SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST: PDP behoudt zich het recht om alle overdrachten, bestanden en accounts zonder waarschuwing te onderzoeken, aan derden te leveren, (tijdelijk) te blokkeren en/of te verwijderen van haar servers en systemen, en iedereen de toegang te blokkeren tot elk deel van de Diensten indien PDP vaststelt, naar eigen goeddunken of na ontvangst van onderbouwde en gegronde klachten, dat U deze Overeenkomst schendt of handelingen uitvoert die in strijd zijn met enige toepasselijke wet, verordening of regel.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZAL PDP, HAAR MOEDERBEDRIJF, FILIALEN EN DOCHTERONDERNEMINGEN OF ENIGE LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SPECIALE, INCIDENTELE, EXEMPLARISCHE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE IN WELKE VORM DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN OMZET- OF WINSTVERLIES, HET NIET DOORSTUREN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS, VERLIES VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PRIVACY, BESCHADINGING OF VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET ONTVANGEN OF GEEN RESERVEKOPIE MAKEN VAN UW GEGEVENS (OF GEARCHIVEERDE GEGEVENS) OF ENIG ANDERE GELDELIJK VERLIES ALS GEVOLG VAN, OF OP WELKE MANIER DAN OOK GERELATEERD AAN, DE DIENSTEN, ENIGE CONTENT VAN DERDEN, SOFTWARE OF FUNCTIES DIE WORDEN GEBRUIKT IN VERBAND MET DE DIENSTEN OF DEZE OVEREENKOMST, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACTUEEL, ALS GEVOLG VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), ZELFS ALS PDP, HAAR MOEDERBEDRIJF, FILIALEN EN DOCHTERONDERNEMINGEN OF ENIGE LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS ADVIES HEBBEN ONTVANGEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET ALGEMENE KARAKTER VAN HET VOORGAANDE, ZAL DE TOTALE OPGETELDE AANSPRAKELIJKHEID VAN PDP, HAAR MOEDERBEDRIJF, FILIALEN EN DOCHTERONDERNEMINGEN OF ENIGE LICENTIEHODUERS OF AANBIEDERS AAN U, ALS GEVOLG VAN EEN BEPALING VAN DEZE OVEREENKOSMT NIET HOGER ZIJN DAN DE VERGOEDINGEN DIE U DAADWERKELIJK HEBT BETAALD AAN PDP IN VERBAND MET HET SERVICEPAKKET EN ZAL IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN TWEEHONDERDVIJFTIG DOLLAR ($ 250). VOORGAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.

U erkent en stemt ermee in dat PDP niet verantwoordelijk is voor eventueel falen van de functionaliteit van de Diensten veroorzaakt door of als gevolg van het installeren, gebruiken of de-installeren van de Software of Diensten van Uw apparaat, ongeacht of de installatie is verwijderd of is uitgeschakeld door U of een externe partij, met of zonder Uw toestemming.

13. SCHADELOOSSTELLING: U stemt in tot het schadeloosstellen, vergoeden, verdedigen en vrijwaren van PDP en haar moederbedrijf, filialen en dochterondernemingen, licentiehouders en leveranciers, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, medewerkers, vertegenwoordigers, agenten, advocaten, licentiegevers, aannemers, toeleveranciers, opvolgers, en rechtverkrijgenden tegen alle vorderingen, gerechtelijke procedures, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten of onkosten (waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenkosten en juridische onkosten) van enig soort als gevolg van: (i) Uw toegang tot of gebruik van de Diensten of inhoud en diensten van derden; (ii) een schending door U van Uw verplichtingen onder deze Overeenkomst; (iii) uw schending van de rechten van derden, waaronder inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, eigendomsrecht of bedrijfsgeheim of enig persoon of entiteit, of enig recht op privacy of recht van consumentenbescherming dat hierin wordt geïmpliceerd; (iv) elke overtreding van de wet; of (v) Uw nalatigheid of wangedrag. Deze verplichtingen blijven van kracht, ook na beëindiging, afloop, annulering of aanpassing van de Overeenkomst. PDP behoudt zich het recht voor om, ten koste van U, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke kwestie waartegen U ons schadeloos moet stellen, en U stemt ermee in om volledig mee te werken aan de verdediging van PDP in een dergelijke zaak.

14. CALIFORNISCHE WET, FORUM EN LOCATIE: Ieder geschil, recht en verplichting als gevolg van of in relatie tot deze Overeenkomst of de Diensten vallen onder de wetgeving van Californië in de Verenigde Staten en worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd, zonder rekening te houden met beginselen van conflicterende rechten. Het forum en de locatie voor elk geschil is in Los Angeles County, Californië, in de Verenigde Staten.

15. BINDENDE ARBITRAGE: LEES DEZE ARBITRATIEBEPALING AANDACHTIG DOOR. HET BEÏNVLOEDT UW RECHTEN.

A. De meeste van Uw bezorgdheden over deze Overeenkomst of de Diensten kunnen eenvoudig worden opgelost door contact op te nemen met de afdeling klantenservice van PDP via 1-800-331-3844 in de Verenigde Staten of door een bezoek aan support.pdp.com voor klanten of personen buiten Noord-Amerika. IN HET ONWAARSCHIJNLIJKE GEVAL DAT EEN ONENIGHEID OF AANSPRAAK IN RELATIE TOT EEN GESCHIL (“CLAIM”) NIET OP EEN ANDERE WIJZE KAN WORDEN OPGELOST VIA DIRECTE BESPREKINGEN OVEREENKOMSTIG DE GELDENDE WETTEN, ZAL HET VERVOLGENS WORDEN OPGELOST DOOR DEFINITIEVE EN BINDENDE ARBITRAGE UITGESPROKEN DOOR JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC. (“JAMS”), IN OVEREENSTEMMING MET DE GESTROOMLIJNDE ARBITRAGEREGELS EN PROCEDURES OF DE VOLGENDE VERSIES DAARVAN (“JAMS-REGELS”). DE JAMS-REGELS VOOR SELECTIE VAN EEN BEMIDDELAAR ZULLEN WORDEN GEVOLGD, BEHALVE DAT DE BEMIDDELAAR ERVAREN EN GEREGISTREERD MOET ZIJN OM ALS JURIDISCH ADVISEUR OP TE TREDEN IN CALIFORNIË. ALLE PROCEDURES OP GROND VAN DEZE PARAGRAAF WORDEN UITGEVOERD IN LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIË.

B. Deze Arbitragebepaling is bedoeld om ruim te worden geïnterpreteerd en omvat ieder geschil: (1) voortvloeiend uit of op enige manier gerelateerd aan de Diensten, deze Overeenkomst of de relatie tussen U en Ons, of dit nu is gebaseerd op een contract, een onrechtmatige daad, decreet, fraude, onjuiste voorstelling van zaken of anderszins; (2) dat ontstond ofwel voordat deze Arbitragebepaling of Overeenkomst werd aangegaan door U en Ons of dat ontstaat nadat deze Arbitragebepaling of Overeenkomst is beëindigd; en (3) dat momenteel onderhavig is aan een putatief collectief proces waarin U geen lid bent van een gecertificeerd collectief. Los van het bovenstaande, belet deze Bindende Arbitrage U niet om een individuele zaak aanhangig te maken bij het kantongerecht of om een federaal, overheids- of lokaal agentschap of entiteit te informeren over Uw geschil. Dergelijke agentschappen of entiteiten kunnen mogelijk namens U op zoek gaan naar een oplossing.

C. GEEN COLLECTIEF PROCES & VRIJSTELLING VAN JURYRECHTSPRAAK: U EN WIJ KOMEN OVEREEN DAT WIJ BEIDEN ALLEEN EEN ZAAK TEGEN DE ANDER AANHANGIG KUNNEN MAKEN OP PERSOONLIJKE TITEL EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN COLLECTIEF IN EEN PUTATIEF COLLECTIEF PROCES OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE. DIT OMVAT HET NIET AANHANGIG MAKEN VAN ZAKEN OF NIET DEELNEMEN AAN EEN COLLECTIEVE ARBITRAGE OF COLLECTTIEF PROCES. U EN WIJ KOMEN OOK OVEREEN OM AFSTAND TE DOEN VAN ONS RECHT OP JURYRECHTSPRAAK.

D. Voor zover er gezocht wordt naar ofwel een declaratoir of injunctief redres, kan dergelijk redres slechts worden toegekend in de vereiste mate om redres te bieden dat wordt gerechtvaardigd door een individuele zaak van een partij.

16. GEEN RECHT OP NALATENSCHAP: U stemt ermee in dat Uw account niet overdraagbaar is en dat alle rechten op Uw account komen te vervallen bij uw overlijden.

17. KENNISGEVINGEN: Door gebruik te maken van de Diensten, stemt U ermee in alle communicatie, kennisgevingen en bekendmakingen te ontvangen in verband met de Diensten (collectief “Kennisgevingen” genoemd), zowel schriftelijk als digitaal of in de vorm van een SMS. Naast het voorgaande moeten alle berichten van U of Uw vertegenwoordigers aan PDP schriftelijk geschieden en worden geacht te zijn gegeven wanneer ze persoonlijk zijn afgeleverd of zijn verzonden per gewone post, aangetekende post, met of zonder ontvangstbewijs, of koeriersdienst, aan het onderstaande adres, of aan andere geadresseerden of adressen die PDP opgeeft in een Kennisgeving.

Attn: Corporate & Legal Affairs
2300 W. Empire Avenue
Suite 600
Burbank, California 91504 (USA)
18. DIVERSEN: Deze Overeenkomst, behalve zoals uiteengezet in deze Paragraaf, beslaat de volledige overeenkomst tussen U en PDP met betrekking tot de Diensten en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten met betrekking tot een dergelijk onderwerp. Wanneer PDP een recht op grond van de Overeenkomst of een bepaling daarvan niet kan uitoefenen of afdwingen, houdt dat niet in dat Wij afzien van dat recht of die bepaling. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig blijkt te zijn of in strijd met de wet, dan wordt een dergelijke bepaling alleen ongeldig in de mate van een dergelijke ongeldigheid, zodat het overige deel van die bepaling en alle overige bepalingen van deze Overeenkomst geldig en afdwingbaar blijven.

Door toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de Diensten, bevestigt U dat u deze Overeenkomst hebt gelezen, begrijpt en er mee instemt dat u gebonden bent aan deze Overeenkomst, inclusief de beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstellingen en de arbitragebepalingen.

ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN VERSCHAF UZELF ER GEEN TOEGANG TOE.

------------------

Performance Designed Products, PDP en hun respectieve logo`s zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Performance Designed Products LLC. Alle andere handelsmerken die hier in staan vermeld zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

TM en © 2018 Performance Designed Products LLC. Alle rechten voorbehouden.

(02.27.2018)