Skip to content

Free Shipping On All US Domestic Orders Above $50*

Performance Designed Products LLC - PDPs lisensavtale for sluttbrukere

VIKTIG: Denne lisensavtalen for sluttbrukere («EULA» eller «Avtalen») begrenser ansvaret til Performance Designed Products LLC («PDP») i avsnitt 12 nedenfor, og inneholder en bindende meklingsbestemmelse i avsnitt 15 nedenfor. Sørg for å lese disse avsnittene nøye før bruk av programvaren eller tjenestene (som definert nedenfor).

Den engelskspråklige EULA er den offisielle erklæringen av PDPs vilkår og betingelser for lisensavtalen for sluttbrukere som gjelder programvaren og tjenestene deres. Dersom den engelspråklige EULA og en oversettelse til et annet språk er inkonsekvente, er det den engelspråklige EULA som gjelder.

1. JURIDISK BINDENDE VILKÅR: Følgende vilkår og betingelser utgjør en bindende juridisk avtale mellom deg som et individ eller en autorisert representant av en instans (i begge tilfeller, former av «Du» eller «Din») og PDP, og fremstiller vilkårene og betingelsene som PDP-programvaren («Programvaren») og andre tilknyttede tjenester, produkter, innhold og nettsider som leveres (sammen med Programvaren, «Tjenestene») er underlagt ved lisensieringen til Deg av PDP. Begrepene «PDP» «Vi», «Oss» eller «Vår» som brukes heri betyr Performance Designed Products LLC. Hvis du tillater, godkjenner eller gir tilgang til eller på en annen måte lar andre personer bruke Tjenestene gjennom din personlige datamaskin eller spillkonsoll, eller representerer disse personene på et juridisk vis, skal disse personene inkluderes i begrepene «Du» eller «Din» i denne Avtalen. PDP kan endre eller bytte ut disse vilkårene og betingelsene når som helst, uten at Du får en forvarsel, med unntak av det som er lovpålagt. Fra tid til annen bør du gå gjennom den gjeldende versjonen av denne Avtalen.

2. BRUK OG TILGANG AV TJENESTEN: Tjenestene er lisensiert, ikke solgt, til Deg av PDP kun for bruk i tråd med vilkårene i denne Avtalen. Med hensyn til Din tilgang og bruk av Tjenestene, (i) er Du, Din verge eller Din autoriserte representant over minstealder for å kunne inngå en bindende kontrakt; (ii) Din bruk av Tjenestene går kun til Din personlige og rettmessige bruk; og (iii) Du kommer til å overholde alle vilkårene og betingelsene i denne Avtalen ved bruk av tjenestene. Du er alene ansvarlig for å holde Din personlige datamaskin og spillkonsoll sikker. Enhver med kjennskap eller tilgang til Din personlige datamaskin eller spillkonsoll kan bruke den til å få tilgang til og bruke Tjenestene. Du blir utelukkende holdt ansvarlig for alle krav, skader, tap, kostnader, utgifter eller andre ansvar som følge av at du ikke har holdt datamaskinen eller spillkonsollen din sikker (uavhengig om dette oppstår med eller uten kjennskap eller tillatelse fra din side).

3. BEGRENSET LISENS: Underkastet din pågående overholdelse av vilkårene og betingelsene i denne avtalen, gir PDP deg herved en gjenkallelig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, ikke-underlisenserbar personlig lisens for å installere og bruke tjenestene med spillkonsollen eller datamaskinen som Du eier og bruker, og for å få tilgang til og bruke Tjenestene på disse enhetene.

4. TJENESTER: Programvaren lar Deg konfigurere, tilpasse, programmere, diagnostisere og/eller kalibrere PDP-produktet ditt. Gå gjennom brukerveiledningen for PDP-produktet for en komplett beskrivelse av alle funksjoner og fordeler med Tjenestene.

5. BRUKSRESTRIKSJONER: Du representerer og garanterer at Du ikke bryter med noen av vilkårene og betingelsene fremstilt i denne avtalen, og videre at:

A. You will not, and will not allow, permit or enable any third party to (i) attempt to decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise to derive source code from the Services; (ii) make any modification, adaptation, improvement, enhancement or create derivative works from the Services; (iii) use, copy, modify, alter or transfer the Services contrary to this Agreement or applicable laws and regulations; (iv) rent, lease, sell, redistribute or sublicense the Services or any aspect thereof; (v) remove, obscure, or alter any copyright notices, trademarks, or other proprietary rights notices of PDP or any party; or (vi) use any part of the Services while operating heavy machinery or engaging in any activity where insufficient attention on your part could result in personal injury, death or property damage; and

B. You will not misuse the Services and acknowledge and understand that “misuse” of the Services includes, but is not limited to using the Services in any manner that (i) interferes with other’s use of the Services or with PDP’s ability to provide the Services; (ii) infringes the copyright, trademark or any intellectual property right, discloses a trade secret or confidential information in violation of a confidentiality or non-disclosure agreement or obligation; (iii) is fraudulent, unlawful or contains defamatory or illegal information, materials or descriptions; (iv) slanders, defames, harasses, stalks, threatens or otherwise violates the legal rights of others or is invasive of another’s privacy rights; (v) promotes or provides instructional information about illegal activities; (vi) encourages any conduct that would constitute a criminal offense or that gives rise to civil liability; (vii) uses the Services on a device without permission, regardless of whether it is a stolen, lost or unauthorized device; (viii) tampers with or makes an unauthorized connection to a game console, computer or other device not otherwise owned by You or which you have a right to access and use; (ix) involves reselling any part of the Services to any other individual or entity; (x) disseminates viruses or other computer code, files or programs that interrupt, destroy or limit the functionality of any game device or computer software or hardware; or (xi) violates any applicable laws, statutes or regulations.

C. In addition to the foregoing, You agree not to: (i) access any nonpublic areas of our Services; (ii) send viruses, worms, or malware of any kind or for any purpose; (iii)attempt to probe, scan, compromise or test the vulnerability of the Services or any related service, system or network or breach any security or authentication.

6. SERVICE LIMITATIONS: PDP does not guarantee or warrant the quality, clarity, accuracy or correctness of the results of the Services. You accept and acknowledge that the results You obtain or content You access on the Services may not be accurate, timely, reliable or of good quality. In no event shall PDP have any liability to You or any third party as a result or in connection with any attempt to recover or wipe data on Your game console or Your computer.

7. SECURITY: The Services are intended for Your personal use only. If You believe Your game console or computer has been stolen, You should seek assistance from Your local law enforcement. You further understand and acknowledge that the Software may not function properly, may contain errors or bugs, and is susceptible to breach, corruption, damage or failure. If the Software malfunctions, fails or is disabled or uninstalled from Your game console or computer, with or without Your knowledge and/or consent, the Services and any functions will not function. You are solely responsible for any resulting claims, liabilities, losses or damages arising out of or from the unauthorized disclosure, transfer or use of any personal content, data or materials stored on Your game console or personal computer for any reason, even if occurring as a result of a failure in the Services or from disabling or uninstalling the Software, with or without Your knowledge and/or consent.

8. PAYMENT: You agree to pay all fees charged, if any, to Your account for the Services, if any, regardless of whether You have electronically downloaded, installed or used the Software. PDP shall not be liable for any liabilities, losses or damages resulting from any failure in the functionality of the Services caused by or resulting from Your failure to pay any amounts when due. PDP reserves the right to charge the applicable fees for the Services or the related service package at any time and will take reasonable efforts to provide You with prior notice of any such change.

9. PROPRIETY RIGHTS IN THE SERVICES AND SOFTWARE: You acknowledge and agree that (i) the Services and all copyrights, patents, trademarks, trade secrets and other intellectual property rights associated therewith are, and shall remain, the sole property of PDP and its licensors, as applicable; (ii) the source and object code of the Software and the format, directories, queries, algorithms and structure of the Software are and shall remain the proprietary information of PDP and its licensors, as applicable; (iii) You are not granted any intellectual property rights by implication, estoppel or other legal theory in the Services or any software provided through or in conjunction with the Services; and (iv) all rights not expressly granted in this Agreement are hereby reserved and retained by PDP.

10. DISCLAIMER OF WARRANTIES: YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOUR DOWNLOADING AND USE OF THE SERVICES IS AT YOUR SOLE RISK AND DISCRETION. THE SERVICES ARE PROVIDED ON AN ""AS IS"" AND ""AS AVAILABLE"" BASIS AND WITHOUT ANY WARRANTY OF ANY KIND WHATSOEVER.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, PDP AND EACH OF ITS PROVIDERS AND LICENSORS HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, GUARANTEES AND CONDITIONS OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY, QUALTY AND NONINFRINGEMENT.

A. Du ikke vil tillate, godta eller la en tredjepart (i) forsøke å dekompilere, omvendt utvikle, demontere eller på annen måte utvinne kildekode fra Tjenestene; (ii) utføre modifikasjoner, tilpasninger, forbedringer, forsterkninger eller opprette avledede verk fra Tjenestene; (iii) bruke, kopiere, modifisere, endre eller overføre Tjenestene i strid med denne Avtalen eller gjeldende lover og reguleringer; (iv) låne, leie ut, selge, redistribuere eller underlisensiere Tjenestene eller tilhørende aspekter; (v) fjerne, skjule eller endre copyrighterklæringer, varemerker eller andre erklæringer om eiendomsrett til PDP eller andre parter; eller (vi) bruke deler av Tjenesten under drift av tungt maskineri eller deltakelse i aktiviteter der utilstrekkelig oppmerksomhet på din side kan medføre personskade, død eller materielle skader; og

B. Du kommer ikke til å misbruke Tjenestene og erklærer og forstår at «misbruk» av Tjenestene inkluderer, men er ikke begrenset til, å bruke Tjenestene på enhver måte som (i) er til hinder for andres bruk av Tjenestene eller med PDPs evne til å levere Tjenestene; (ii) krenker en copyright, varemerke eller annen opphavsrett, avslører en forretningshemmelighet eller konfidensiell informasjon med brudd på en avtale om konfidensialitet eller hemmelighetsholdelse eller forpliktelse; (iii) er bedragersk, straffbar eller inneholder nedsettende eller ulovlig informasjon, materialer eller beskrivelser; (iv) baktaler, sverter, sjikanerer, forfølger, truer eller på annen måte bryter med rettighetene til andre eller går utover andres personvernrettigheter; (v) fremmer eller gir instruksjoner om ulovlige aktiviteter; (vi) oppfordrer til atferd som kan utgjøre lovbrudd eller medfører sivilrettslig ansvar; (vii) bruker Tjenestene på en enhet uten tillatelse, uavhengig av om det er en stjålet, tapt eller uautorisert enhet; (viii) tukler med eller skaper en uautorisert tilkobling til en spillkonsoll, datamaskin eller andre enheter som ikke ellers eies av Deg eller som du har rett på tilgang til eller bruk; (ix) involverer videresalg av deler av Tjenesten til en annen person eller enhet; (x) sprer virus eller annen datakode, filer eller programmer som kan forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten av en spillenhet eller programvare eller maskinvare til datamaskiner; eller (xi) bryter med gjeldende lover, vedtekter eller reguleringer.

C. I tillegg til det forutgående, godtar du å ikke: (i) gå innpå ikke-offentlige områder av Tjenestene våre; (ii) sende virus, ormer eller skadelig programvare uavhengig av type eller formål; (iii) prøve å undersøke, avsløre eller teste svakhetene til Tjenestene eller andre beslektede tjenester, systemer eller nettverk, eller gjøre brudd på sikkerhet eller pålitelighetskontroll.

6. BEGRENSNINGER MED TJENESTEN: PDP garanterer ikke kvaliteten, klarheten, nøyaktigheten eller riktigheten av resultatene fra Tjenestene. Du godtar og erkjenner at resultatene Du får eller innhold du får tilgang til på Tjenestene ikke nødvendigvis er nøyaktige, tidsriktige, pålitelige eller av god kvalitet. Under ingen omstendigheter skal PDP holdes ansvarlig overfor Deg eller tredjeparter som følge av eller i forbindelse med forsøk på å gjenopprette eller fjerne data på spillkonsollen eller datamaskinen Din.

7. SIKKERHET: Tjenestene er kun ment for Din personlige bruk. Hvis du mener spillkonsollen eller datamaskinen Din har blitt stjålet, bør Du henvende deg til Din lokale politistasjon for hjelp. Videre forstår og erkjenner du at Programvaren ikke nødvendigvis fungerer som den skal, kan inneholde feil, og er mottakelig for brudd, korrupsjon, skade eller svikt. Hvis programvaren svikter, feiler eller deaktiveres eller avinstalleres fra spillkonsollen eller datamaskinen Din, med eller uten kjennskap og/eller samtykke fra Din side, fungerer ikke Tjenestene og andre funksjoner. Du er selv ansvarlig for krav, ansvar, forpliktelser, tap eller skader som følge av eller fra den uautoriserte avsløringen, overføringen eller bruken av personlig innhold, data eller materialer lagret på spillkonsollen eller datamaskinen Din uavhengig av grunn, selv om dette oppstod som et resultat av svikt i Tjenestene eller gjennom deaktivering eller avinstallering av Programvaren, med eller uten din kjennskap eller samtykke.

8. BETALING: Du godtar å betale alle eventuelle gebyr som kontoen Din blir belastet med for eventuelle Tjenester, uavhengig av om du har lastet ned elektronisk, installert eller brukt Programvaren. PDP skal ikke holdes ansvarlig for forpliktelser, tap eller skader som følge av funksjonssvikt for Tjenestene forårsaket av at du ikke har betalt tidsnok. PDP forbeholder seg retten til å belaste de gjeldende gebyrene for Tjenestene eller den beslektede tjenestepakken til enhver tid, og vil utføre passelige tiltak for å gi Deg en forhåndsmelding om eventuelle betalinger.

9. EIENDOMSRETT FOR TJENESTER OG PROGRAMVARE: Du erkjenner og godtar at (i) Tjenestene og alle copyrighter, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter og annen opphavsrett tilknyttet dertil er, og skal forbli, utelukkende PDPs og deres lisensgiveres eiendom, som gjeldende; (ii) kilde- og objektkoden til Programvaren og formatet, katalogene, forespørslene, algoritmene og strukturen til Programvaren er og skal forbli fortrolig informasjon tilhørende PDP og deres lisensgivere, som gjeldende; (iii) Du mottar ingen opphavsrett ved innblanding, berettiget antakelse eller annen rettsteori i Tjenestene eller programvarer levert gjennom eller i forbindelse med Tjenestene; og (iv) alle retter som ikke er uttrykkelig gitt i denne Avtalen er herved reservert og tilbakeholdt av PDP.

10. GARANTIFRAGÅELSE: DU ERKJENNER OG GODTAR UTTRYKKELIG AT, I DEN MAKSIMALE GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOVER, NEDLASTINGEN DIN OG BRUKEN AV TJENESTENE UTFØRES VED EGEN RISIKO OG DISKRESJON. TJENESTENE LEVERES PÅ ET «SOM DET ER»- OG «SOM TILGJENGELIG»-BASIS OG ER UTEN NOEN SOM HELST GARANTI.

I DEN MAKSIMALE GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOVER, FRASIER HERETTER PDP OG HVER AV DERES LEVERANDØRER OG LISENSGIVER UTTRYKKELIG ALLE DIREKTE OG INDIREKTE GARANTIER OG BETINGELSER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DE INDIREKTE GARANTIENE FOR SALGBARHET, FORMÅLSEGNETHET, NØYAKTIGHET, KVALITET OG UKRENKELIGHET.

PDP og hver av deres leverandører har ingen garantier (i) mot inngrep av din nytelsesrett til Tjenestene; (ii) for at Tjenestene blir funksjonelle, uforstyrrede, feilfrie eller møter kravene dine; (iii) angående sikkerheten, påliteligheten, kvaliteten eller rettidigheten av Tjenestene; eller (iv) at feil eller svikt i Tjenestene blir korrigert. Innhold eller materiale som lastes ned gjennom Din bruk av Tjenestene er etter eget forgodtbefinnende, og du holdes selv ansvarlig for skader eller tap på data som oppstår på spillkonsollen eller datamaskinsystemet, eller andre tap og skader som følge av nedlastingen eller bruken av Programvaren eller annet innhold. Ingen råd, forløp til atferd eller informasjon, enten muntlig eller skriftlig, anskaffet av Deg fra PDP eller en annen part eller gjennom tjenesten skal utgjøre en garanti, med mindre det er uttrykkelig bestemt i denne Avtalen. Du erkjenner og samtykker til at PDP ikke nødvendigvis kan tilby Programvaren og Tjenestene i det hele tatt dersom de forutgående fragåelsene og begrensingene er fraværende.

11. BRUDD PÅ DENNE AVTALEN: PDP forbeholder seg retten til å etterforske, levere til tredjeparter, (midlertidig) blokkere og/eller fjerne fra serverne og systemene, uten advarsel, alle overføringer, filer eller kontoer, eller blokkere folks tilgang til deler av tjenestene, hvis PDP fastslår, etter eget skjønn eller etter å mottatt dokumenterte og gyldige klager om at du bryter med denne Avtalen eller gjeldende lover, vekter eller reguleringer.

12. ANSVARSBEGRENSNING: TIL DEN MAKSIMALE GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOV, SKAL PDP, DERES FORELDRE-, ASSOSIERTE SELSKAPER ELLER DATTERSELSKAPER, ELLER ANDRE LISENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR HVILKEN SOM HELST PERSONSKADER, ELLER ANDRE SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE, STRAFFENDE ELLER FØLGESKADER, SAMT STRAFFEERSTATNINGER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRNSET TIL SKADER ELLER TAP AV PROFITT ELLER FORTJENESTER, SVIKT VED OVERFØRING ELLER MOTTAKELSE AV DATA, TAP AV KONFIDENSIELL INFORMASJON, AVBRUDDSTAP, BRUDD PÅ PERSONVERN, KORRUPSJON ELLER TAP AV DATA, SVIKT VED Å MOTTA ELLER SIKKERHETSKOPIERE DATAEN DIN (ELLER ARKIVERT DATA) ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAP SOM OPPSTÅR ELLER ER BESLEKTET MED TJENESTENE, TREDJEPARTSINNHOLD, PROGRAMVARER ELLER FUNKSJONER I FORBINDELSE MED TJENESTENE ELLER DENNE AVTALEN, UAVHENGIG AV HVORDAN DE OPPSTÅR ELLER ANSVARSTEORIER (KONTRAKT, ERSTATNING ELLER ANNET) OG SELV OM PDP, DERES FORELDRE-, ASSOSIERTE SELSKAP OG DATTERSELSKAP ELLER ANDRE LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER HAR BLITT ADVART OM MULIGHETEN AV SLIKE SKADER. UTEN Å BEGRENSE ALLMINNELIGHETEN AV DET FORUTGÅENDE, DET TOTALT SAMLEDE ANSVARET TIL PDP, DERES FORELDRE-, ASSOSIERTE SELSKAP, DATTERSELSKAP OG HVER AV DERES LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER TIL DEG, SOM OPPSTÅR GJENNOM BESTEMMELSENE FRA DENNE AVTALEN SKAL IKKE OVERSKRIDE GEBYRENE SOM DU FAKTISK HAR BETALT PDP I FORBINDELSE MED TJENESTEPAKKEN, OG SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE MER ENN TO HUNDRE OG FEMTI DOLLAR ($ 250). DE FORUTGÅENDE BEGRENSNINGENE, UTELUKKELSENE OG FRAGÅELSENE GJELDER I DEN MAKSIMALE GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOVER.

Du erkjenner og godtar at PDP ikke skal holdes ansvarlig for svikt av funksjonaliteten til Tjenesten forårsaket av deg eller gjennom installasjon, bruk eller avinstallering av Programvaren eller Tjenestene fra enheten Din, enten de avinstalleres eller deaktiveres av Deg eller en tredjepart, med eller uten samtykket ditt.

13. SKADELØSHOLDELSE: Du godtar å gi straffefrihet, tilbakebetale, forsvare og holde PDP og deres foreldre-, assosierte selskap, datterselskap, lisensgivere og leverandører, og hver av deres respektive konsulenter, direktører, ansatte, representanter, agenter, advokater, lisensgivere, entreprenører, leverandører, etterfølgere og tiltrodde skadeløs fra og mot krav, sakførsler, tap, skader, ansvar, kostnader og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, fornuftige advokathonorarer og saksomkostninger) som skulle oppstå av: (i) Din tilgang til eller bruk av Tjenester eller annet tredjepartsinnhold eller -tjenester; (ii) brudd Du gjør på Dine forpliktelser under denne Avtalen; (iii) brudd du gjør på rettighetene til en tredjepart, inkludert krenkelse av opphavsrett, eiendomsrett eller forretningshemmeligheter som tilhører en person eller enhet, eller andre rettigheter vedrørende personvern eller forbrukervern som involveres heri; (iv) brudd på lover; eller (v) uaktsomhet eller dårlig oppførsel. Disse forpliktelsene overlever enhver avslutning, forfall, avbrytelse eller endring av Avtalen. PDP forbeholder seg retten til, på din bekostning, å anta eksklusivt forsvar og kontroll av saker som det kreves at du må holde skadeløs, og Du godtar å samarbeide fullstendig i PDPs forsvar av denne saken.

14. LOVGIVNING I CALIFORNIA, FORUM OG RETTSTED: Alle rettslige feider, rettigheter og forpliktelser som oppstår ut fra eller i forbindelse med denne Avtalen eller Tjenestene fortolkes og framtvinges i tråd med lovene i delstaten California i USA uten hensyn til stridene lovprinsipper. Forumet og rettstedet for de rettslige feidene sak være i Los Angeles fylke i California i USA.

15. BINDENDE MEKLING: LES DENNE MEKLINGSBESTEMMELSEN NØYE. DEN PÅVIRKER RETTIGHETENE DINE.

A. De fleste bekymringene du har om denne Avtalen eller Tjenestene kan enkelt tas opp ved å kontakte PDPs kundeserviceavdeling på 1-800-331-3844 i USA eller ved å besøke support.pdp.com for kunder eller personer utenfor Nord-Amerika. I DET USANNSYNLIGE TILFELLET AT ET TVISTEMÅL ELLER KRAV TILKNYTTET EN RETTSFEIDE («KRAV») IKKE ELLERS LØSES GJENNOM DIREKTE DISKUSJONER, UNDERLAGT GJELDENDE LOVER, SKAL DEN DA LØSES GJENNOM EN ENDELIG OG BINDENDE MEKLING ADMINISTRERT AV JUDICIAL ARBRITATION AND MEDIATION SERVICES, INC. («VANSKELIGHETER») I TRÅD MED DE STRØMLINJEDE MEKLINGSREGELENE OG PROSEDYRENE ELLER PÅFØLGENDE VERSJONER DERAV («VANSKELIGHETSREGLER»). VANSKELIGHETSREGLENE FOR VALG AV EN MEKLINGSMANN SKAL FØLGES, MEN MEKLINGSMANNEN MÅ VÆRE ERFAREN OG LINSENSIERT TIL Å PRAKTISERE JUS I CALIFORNIA. ALLE RETTSFORFØLGELSER I SAMSVAR MED DENNE PARAGRAFEN SKAL UTFØRES I LOS ANGELES FYLKE I CALIFORNIA.

B.Denne meklingsbestemmelsen skal tolkes i store trekk, og den inkluderer alle rettslige feider som: (1) oppstår ut av eller i forbindelse med Tjenestene eller denne Avtalen, eller vedrører forholdet mellom Deg og Oss, enten basert på kontrakt, forvoldt skade, vedtekter, svindel, feilaktig fremstilling eller annet; (2) som oppstod enten i før denne meklingsbestemmelsen eller Avtalen ble inngått av Deg og Oss, eller som oppstår etter denne meklingsbestemmelsen eller avtalen ble avsluttet; og (3) som for øyeblikket er underlagt en angivelig grupperettstvitst der du ikke er medlem av en bestemt gruppe. Til tross for det forutgående, utelukker denne bindende meklingsavtalen ikke deg fra individuelle handlinger i forliksråd eller fra å informere statlige eller lokale byråer eller enheter om den rettslige feiden. Slike byråer og enheter kan søke erstatninger på Dine vegne.

C. INGEN GRUPPESØKSMÅL OG AVKALL PÅ SAKER FØRT AV LAGRETT: DU OG VI GODTAR AT BEGGE KAN LEGGE FREM KRAV MOT DEN ANDRE BARE I EN INDIVIDUELL KAPASITET, OG IKKE SOM EN SAKSØKER ELLER GRUPPEMEDLEM I EN ANGIVELIG GRUPPE ELLER EN REPRESENTERENDE SAKFØRSEL. DETTE INKLUDERER IKKE Å LEGGE FREM KRAV OG IKKE Å KUNNE DELTA I GRUPPEMEKLING ELLER GRUPPESØKSMÅL. DU OG VI GODTAR OGSÅ Å FRASI OSS RETTIGHETENE TIL RETTSAKER MED JURY.

D. I den grad enten forklarende eller rettspåbud søkes, kan det gis bare i den grad nødvendig for å gi erstatningen som garanteres av partens individuelle krav.

16. INGEN RETT PÅ OVERLEVELSE: Du godtar at kontoen Din ikke kan overføres og at rettighetene på kontoen din avsluttes etter du dør.

17. MEDDELELSER: Ved å bruke Tjenestene, samtykker du til å motta all kommunikasjon, meddelelser og avsløringer i forbindelse med Tjenestene (samlet omtalt som «Meddelelser) skriftlig, på SMS eller i elektronisk form. I tillegg til det forutgående, alle Meddelelser fra Deg eller Dine representanter til PDP må være skriftlig, og gjelder som levert etter personlig levering eller gjennom vanlig amerikansk post, registrert eller sertifisert post, eller kurerpost, til adressen nedenfor, eller til andre navn eller adresser som PDP utpeker ved Meddelelse.

Att: Corporate & Legal Affairs
2300 W. Empire Avenue
Suite 600
Burbank i California 91504 (USA)
18. DIVERSE: Denne Avtalen, med unntak av det angitt i denne Delen, omfatter hele avtalen mellom Deg og PDP tilknyttet tjenestene, og erstatter alle tidligere eller samtidige betingelser vedrørende dette emnet. Hvis PDP ikke utøver eller framtvinger rettigheter eller bestemmelsene i Avtalen, medfølger det ikke at denne rettigheten eller bestemmelsen er gitt avkall på. Hvis bestemmelsen av Avtalen finnes å være ugyldig eller lovstridig, skal bestemmelsen kun regnes som uvirksom i den grad den er ugyldig, slik at resten av bestemmelsen og alle gjenstående bestemmelser av denne Avtalen forblir rettsgyldige. .

Ved å åpne og bruke Tjenestene, bekrefter Du at du har lest, forstått og samtykket til å binde deg til denne Avtalen, inkludert ansvarsbegrensningene, skadeløsholdelsen og meklingsbestemmelsene. .

IKKE BRUK ELLER ÅPNE TJENESTENE HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. .

------------------.

Performance Designed Products, PDP og deres respektive logoer er varemerker og/eller registrerte varemerker av Performance Designed Products LLC. Alle andre varemerker inneholdt heri, er eiendommen til deres respektive eiere. .

TM og © 2018 Performance Designed Products LLC. Ettertrykk forbudt. .

(27.02.2018)