Skip to content

Free Shipping On All US Domestic Orders Above $50*

Performance Designed Products LLC - Umowa licencyjna użytkownika końcowego

WAŻNE: Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA” lub „Umowa”) w Sekcji 12 zawiera zapis o ograniczeniu odpowiedzialności Performance Designed Products LLC („PDP”), a Sekcja 15 zawiera wiążące postanowienie arbitrażowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymienionymi sekcjami przed uzyskaniem dostępu lub rozpoczęciem korzystania z Oprogramowania bądź Usług (jak zdefiniowano poniżej).

EULA w angielskiej wersji językowej stanowi oficjalne oświadczenie PDP na temat warunków umowy licencyjnej użytkownika końcowego dotyczących korzystania z Oprogramowania i Usług. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską EULA a jej tłumaczeniem na język obcy, obowiązywać będzie angielska wersja EULA.

1. PRAWNIE WIĄŻĄCE POJĘCIA: Niżej opisane warunki i zasady stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem, rozumianym jako osoba fizyczna lub upoważniony przedstawiciel podmiotu gospodarczego (określanym jako „Użytkownik” lub „Ty”, „Twój” itp.) oraz PDP, ustanawiając warunki i zasady, na których PDP przyznaje Użytkownikowi licencję na użytkowanie udostępnianego oprogramowania PDP („Oprogramowanie”) oraz na wszelkie powiązane usługi, produkty, treści i witryny internetowe („Usługi” wraz z „Oprogramowaniem”). Pojęcia „PDP”, „My” lub „Nasze” używane w niniejszym dokumencie oznaczają Performance Designed Products LLC. Jeżeli Użytkownik zezwoli, upoważni, udzieli dostępu bądź w inny sposób zezwoli innej osobie fizycznej na korzystanie z Usług za pośrednictwem swojego komputera lub konsoli do gier, bądź będzie upoważniony przez takie osoby fizyczne do dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych w ich imieniu, takie osoby fizyczne będą uznawane za objęte pojęciem „Użytkownik” lub „Ty” stosowanym w niniejszej Umowie. PDP może zmienić lub zastąpić niniejsze warunki i zasady w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, z wyjątkiem przypadków, gdy może być to wymagane na mocy obowiązującego prawa. Rekomenduje się okresowe przeglądanie obowiązującej w danym czasie wersji niniejszej Umowy.

2. KORZYSTANIE Z USŁUGI I JEJ DOSTĘPNOŚĆ Usługi udostępniane są przez PDP Użytkownikowi na zasadzie licencji, a nie sprzedaży, w celu korzystania wyłącznie w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy. Biorąc pod uwagę dostęp Użytkownika do Usług i korzystanie z Usług, (i) Użytkownik, opiekun lub upoważniony przedstawiciel Użytkownika są pełnoletni i mogą zawierać wiążące umowy; (ii) użytkownik będzie korzystać z Usług wyłącznie w celach prywatnych i zgodnych z prawem; oraz (iii) Użytkownik podczas korzystania z Usług będzie przestrzegać wszystkich warunków i zasad niniejszej Umowy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego komputera i konsoli do gier. Każda osoba posiadająca wiedzę o sposobie dostępu lub posiadająca dostęp do komputera osobistego lub konsoli do gier Użytkownika może wykorzystać ten sprzęt w celu dostępu i skorzystania z Usług. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, szkody, straty, koszty, wydatki lub inne zobowiązania powstałe wskutek lub spowodowane brakiem zabezpieczenia komputera osobistego lub konsoli do gier Użytkownika (niezależnie od tego, czy takie zaniedbanie nastąpiło za wiedzą lub zgodą Użytkownika, czy też nie).

3. LICENCJA OGRANICZONA: Z zastrzeżeniem ciągłego przestrzegania warunków i zasad tej Umowy, PDP niniejszym udziela Użytkownikowi odwołalnej, nieprzenośnej, niewyłącznej, niepodlegającej udzielaniu sublicencji, licencji osobistej na zainstalowanie i korzystanie z Usług na sprzęcie takim jak konsola do gier lub komputer osobisty („Sprzęt”) należącym do Użytkownika lub z którego Użytkownik korzysta oraz na dostęp i korzystanie z Usług na takim Sprzęcie.

4. USŁUGI: Oprogramowanie pozwala Użytkownikowi, w razie potrzeby, na konfigurowanie, dostosowywanie, programowanie, diagnozowanie i/lub kalibrowanie produktu PDP Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z Podręcznikiem użytkownika swojego produktu PDP celem zaznajomienia się z kompletnym opisem wszystkich funkcji i zalet Usług.

5. OGRANICZENIA KORZYSTANIA: Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie naruszy żadnego z postanowień zawartych w niniejszej Umowie, jak również że:

A. nie będzie się podejmować ani nie dopuści, nie zezwoli lub nie umożliwi innej osobie (i) przeprowadzania prób dekompilacji, inżynierii wstecznej, demontażu lub w inny sposób uzyskiwania kodu źródłowego Usług; (ii) dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, ulepszeń, rozszerzeń ani tworzenia produktów pochodnych Usług; (iii) wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, dokonywania zmian lub przenoszenia Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa; (iv) zawierania umów najmu, dzierżawy, sprzedaży, redystrybucji lub sublicencji Usług lub jakiejkolwiek ich części; (v) usuwania, zatajania lub dokonywania jakichkolwiek zmian w informacjach o prawach autorskich, znakach handlowych lub informacjach o jakichkolwiek innych prawach własności PDP bądź innego podmiotu, ani (vi) korzystania z jakiejkolwiek części Usług podczas pracy z ciężkim sprzętem lub podczas innego działania, w przypadku którego brak należytej uwagi może skutkować obrażeniami ciała, śmiercią bądź uszkodzeniem mienia; a także

B. nie będzie korzystać z Usług w niewłaściwy sposób oraz przyjmuje do wiadomości i rozumie, że „niewłaściwe” korzystanie z Usług obejmuje, lecz nie wyłącznie, korzystanie w Usług w sposób, który: (i) koliduje z korzystaniem z Usług przez inne osoby lub ze zdolnością PDP do świadczenia Usług; (ii) narusza prawa autorskie, znak towarowy lub inne prawa własności intelektualnej, ujawnia tajemnicę przedsiębiorstwa lub poufne informacje z naruszeniem poufności lub umowy czy zobowiązania dotyczącego zachowania poufności; (iii) nosi cechy oszustwa, jest bezprawne bądź zawiera informacje, materiały lub opisy, które są zniesławiające lub niezgodne z prawem; (iv) szkaluje, zniesławia, nęka, prześladuje, grozi lub w inny sposób narusza prawa innych osób, w tym ich prawo do prywatności; (v) promuje działania niezgodne z prawem lub zawiera instrukcje dotyczące takich działań; (vi) zachęca do jakichkolwiek zachowań, które mogłyby stanowić przestępstwo lub prowadzić do roszczeń cywilnych; (vii) obejmuje korzystanie z Usług na urządzeniu bez zezwolenia, bez względu na to, czy działanie to jest skutkiem kradzieży, zgubienia czy uzyskania nieautoryzowanego dostępu; (viii) ingeruje w lub nawiązuje nieautoryzowane połączenie z konsolą do gier, komputerem bądź innym urządzeniem niebędącym własnością Użytkownika lub do którego Użytkownik nie ma prawa dostępu ani korzystania; (ix) oznacza odsprzedaż jakiejkolwiek części Usług jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi; (x) rozpowszechnia wirusy bądź inny kod komputerowy, pliki bądź programy, które przerywają działanie, niszczą lub ograniczają funkcjonalność jakiegokolwiek urządzenia do gier lub oprogramowania bądź sprzętu komputerowego; lub (xi) narusza jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa.

C. W uzupełnieniu do powyższego Użytkownik oświadcza, że nie będzie dokonywać następujących czynności: (i) nie będzie uzyskiwać dostępu do niepublicznych części naszych Usług; (ii) nie będzie rozsyłać wirusów, robaków, złośliwego oprogramowania jakiegokolwiek rodzaju i w jakimkolwiek celu; (iii) nie będzie dokonywać prób sondowania, skanowania, naruszania ani testowania bezpieczeństwa naszych Usług i jakiejkolwiek powiązanej usługi, systemu czy sieci ani nie będzie naruszać zabezpieczeń i uwierzytelnienia.

6. OGRANICZENIA USŁUGI: PDP nie gwarantuje jakości, jasności, dokładności ani poprawności wyników Usług. Użytkownik wyraża zgodę na uzyskiwanie wyników lub dostęp do treści, które mogą nie być dokładne, terminowe, wiarygodne lub dobrej jakości i przyjmuje ten fakt do wiadomości. W żadnym wypadku PDP nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za skutki bądź działania mające związek z jakąkolwiek próbą odzyskania lub usunięcia danych na konsoli do gier lub komputerze Użytkownika.

7. BEZPIECZEŃSTWO: Usługi przeznaczone są wyłącznie do osobistego korzystania przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik sądzi, że jego Sprzęt został skradziony, powinien zwrócić się o pomoc do lokalnych organów ścigania. Ponadto, Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie może nie działać prawidłowo, może zawierać błędy lub usterki i jest podatne na naruszenie zabezpieczeń, uszkodzenie lub awarie. W przypadku nieprawidłowego działania, awarii, wyłączenia bądź odinstalowania oprogramowania ze Sprzętu Użytkownika za wiedzą i/lub zgodą użytkownika lub bez nich, Usługi i ich funkcje nie będą działać. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, zobowiązania, straty bądź uszkodzenia wynikające z nieuprawnionego ujawnienia, przeniesienia lub wykorzystania wszelkich treści, danych i materiałów o charakterze prywatnym, przechowywanych z jakiegokolwiek powodu na Sprzęcie Użytkownika nawet wówczas, gdy przyczyną jest awaria Usług lub wyłączenie czy odinstalowanie Oprogramowania, za wiedzą i/lub zgodą Użytkownika lub bez nich.

8. PŁATNOŚĆ: Użytkownik wyraża zgodę na uiszczenie wszelkich naliczonych opłat, jeśli takie wystąpią, na koncie Użytkownika za Usługi, jeśli takie wystąpią, niezależnie od tego, czy Użytkownik pobrał, zainstalował Oprogramowanie lub korzystał z niego. PDP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, straty lub szkody wynikające z jakiegokolwiek błędu w funkcjonalności Usług spowodowanego lub wynikającego z niezapłacenia przez Użytkownika jakichkolwiek należnych kwot. PDP zastrzega sobie prawo do naliczania stosownych opłat za Usługi lub związany z nimi pakiet usług w dowolnym czasie i podejmie uzasadnione starania, aby z wyprzedzeniem poinformować Użytkownika o wszelkich takich zmianach.

9. PRAWA WŁASNOŚCI DO USŁUG I OPROGRAMOWANIA Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: (i) Usługi oraz wszelkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice przedsiębiorstwa oraz inne powiązane z nimi prawa własności intelektualnej są i pozostaną odpowiednio wyłączną własnością PDP i licencjodawców PDP; (ii) kod źródłowy i plik obiektowy Oprogramowania oraz format, katalogi, zapytania, algorytmy i struktura Oprogramowania są i pozostaną zastrzeżonymi informacjami odpowiednio PDP lub licencjodawców PDP; (iii) Użytkownikowi nie zostają przez domniemanie przyznane żadne prawa własności intelektualnej, prawa estoppel lub wynikające z innej teorii prawnej dotyczące Usług lub jakiegokolwiek oprogramowania dostarczanego za pośrednictwem lub w połączeniu z Usługami; oraz (iv) wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie, zostają niniejszym zastrzeżone i zatrzymane przez PDP.

10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, POBIERANIE I WYKORZYSTANIE USŁUG NASTĘPUJE NA WŁASNE RYZYKO I ZGODNIE Z UZNANIEM UŻYTKOWNIKA. USŁUGI DOSTARCZANE SĄ W STANIE „W JAKIM SĄ” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, PDP ORAZ KAŻDY Z JEGO DOSTAWCÓW I LICENCJODAWCÓW WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ OBOWIĄZYWANIE WSZELKICH GWARANCJI, RĘKOJMI I JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA, DOKŁADNOŚCI, JAKOŚCI ORAZ BRAKU NARUSZEŃ.

PDP oraz każdy z jego dostawców nie udziela żadnej gwarancji (i) niezakłóconego korzystania z Usług; (ii) świadczenia Usług w sposób sprawny, nieprzerwany, wolny od błędów i usterek oraz spełniania wymagań Użytkownika; (iii) dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności, jakości oraz aktualności Usług; ani (iv) usunięcia jakichkolwiek błędów, usterek lub nieprawidłowości. Wszelkie treści lub materiały związane z korzystaniem z Usług pobierane są według własnego uznania i ryzyka Użytkownika, a Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub utratę danych w konsoli gier lub systemie komputerowym oraz za jakiekolwiek inne straty lub uszkodzenia wynikające z pobrania i korzystania z Oprogramowania lub jakichkolwiek innych treści. Żadne porady, sposób postępowania ani informacje w postaci ustnej lub pisemnej, uzyskane przez Użytkownika od PDP lub jakiejkolwiek innej osoby lub za pośrednictwem Usług, nie mogą stanowić gwarancji, o ile nie zostało to jasno określone w niniejszej Umowie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że PDP może w ogóle nie być w stanie oferować Oprogramowania i Usług bez powyższych zastrzeżeń i ograniczeń.

11. NARUSZENIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY: PDP zastrzega sobie prawo do sprawdzania, przekazywania stronom trzecim, (czasowego) blokowania i/lub usuwania bez ostrzeżenia ze swoich serwerów i systemów transferów, plików lub kont lub do blokowania dostępu do jakiejkolwiek części Usług jakiejkolwiek osobie, w przypadku stwierdzenia przez PDP, według własnego uznania lub po uzyskaniu uzasadnionych i właściwych skarg, że Użytkownik narusza postanowienia niniejszej Umowy lub działa z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązującego prawa.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH PDP, JEGO PODMIOTY MACIERZYSTE, PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB ZALEŻNE ANI ŻADEN LICENCJODAWCA LUB DOSTAWCA NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA LUB JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, SANKCYJNE, POŚREDNIE LUB NASTĘPCZE SZKODY I ODSZKODOWANIA PREWENCYJNE, W TYM MIĘDZY INNYMI, ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, BRAK PRZESŁANIA LUB OTRZYMANIA DANYCH, UTRATĘ INFORMACJI POUFNYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PRYWATNOŚCI, USZKODZENIE LUB UTRATĘ DANYCH, BRAK OTRZYMANIA LUB UTWORZENIA KOPII ZAPASOWEJ DANYCH UŻYTKOWNIKA (LUB DANYCH ARCHIWALNYCH) LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ STRATĘ PIENIĘŻNĄ WYNIKAJĄCĄ Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANĄ Z USŁUGAMI, JAKĄKOLWIEK TREŚCIĄ STRONY TRZECIEJ, OPROGRAMOWANIEM LUB FUNKCJAMI UŻYWANYMI W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI LUB NINIEJSZĄ UMOWĄ, BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ, NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ (UMOWA, CZYN NIEDOZWOLONY LUB INNE) I NAWET JEŚLI PDP, JEGO PODMIOTY MACIERZYSTE, PODMIOTY STOWARZYSZONE I ZALEŻNE LUB DOWOLNI LUB WSZYSCY LICENCJODAWCY I DOSTAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I ODSZKODOWAŃ. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PDP, JEGO PODMIOTÓW MACIERZYSTYCH, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH I ZALEŻNYCH ORAZ KAŻDEGO Z LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA, WYNIKAJĄCA Z JAKIEGOKOLWIEK POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, NIE PRZEKROCZY KWOT FAKTYCZNIE ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ PDP W ZWIĄZKU Z PAKIETEM USŁUG I W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PRZEKROCZY KWOTY DWUSTU PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW (250 USD). POWYŻSZE OGRANICZENIA, WYKLUCZENIA I ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, ze PDP nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek usterkę funkcjonowania Usług, spowodowaną przez lub wynikającą z instalacji, użytkowania lub odinstalowania Oprogramowania lub Usług na urządzeniu Użytkownika, niezależnie od tego, czy dezinstalacja lub wyłączenie zostały dokonane przez Użytkownika czy przez osobę trzecią, za jego zgodą lub bez.

13. PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, zrekompensować, chronić i zwolnić PDP oraz jego podmioty macierzyste, podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, licencjodawców i dostawców, a także każdego z ich odpowiednich członków organów zarządzających i kierownictwa, pracowników, przedstawicieli, agentów, prawników, licencjodawców, wykonawców, dostawców, następców prawnych i cesjonariuszy z odpowiedzialności z tytułu wszelkich i jakiegokolwiek rodzaju roszczeń, postępowań, strat, szkód, zobowiązań, kosztów lub wydatków (w tym między innymi uzasadnionych honorariów prawników oraz kosztów obsługi prawnej) powstałych wskutek: (i) dostępu Użytkownika do Usług lub korzystania z nich lub dostępu i korzystania z treści i usług jakiejkolwiek strony trzeciej; (ii) naruszenia przez Użytkownika jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; (iii) naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich, w tym jakichkolwiek praw własności intelektualnej, prawa własności lub tajemnicy handlowej jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, lub wynikającego z nich prawa do ochrony prywatności lub ochrony konsumenta; (iv) jakiegokolwiek złamania prawa; lub (v) zaniedbania bądź niewłaściwego postępowania Użytkownika. Zobowiązania te pozostają w mocy po wypowiedzeniu, wygaśnięciu, anulowaniu lub zmianie Umowy. PDP zastrzega sobie prawo, na koszt Użytkownika, do wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, za które Użytkownik jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność, a Użytkownik wyraża zgodę na pełną współpracę w obronie PDP w takiej sprawie.

14. PRAWO STANU KALIFORNIA, SĄD I JURYSDYKCJA: Wszelkie spory, prawa i zobowiązania wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub Usługami są interpretowane, regulowane i podlegają wykładni zgodnie z prawem stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych bez względu na przyjęte normy kolizyjne. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów i właściwą jurysdykcją będzie teren hrabstwa Los Angeles w Kalifornii, Stany Zjednoczone.

15. WIĄŻĄCY ARBITRAŻ: PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO POSTANOWIENIA ARBITRAŻOWEGO. POSTANOWIENIE TO MA WPŁYW NA TWOJE PRAWA.

A. Większość obaw dotyczących zapisów niniejszej Umowy lub Usług można zgłosić po prostu do Działu Obsługi Klienta PDP pod numerem 1-800-331-3844 w Stanach Zjednoczonych lub w przypadku klientów lub osób spoza USA odwiedzić stronę support.pdp.com. W MAŁO PRAWDOPODOBNYM PRZYPADKU BRAKU ROZSTRZYGNIĘCIA RÓŻNICY ZDAŃ LUB ROSZCZENIA WYNIKAJĄCEGO ZE SPORU („ROSZCZENIE”) ZA POMOCĄ BEZPOŚREDNICH DYSKUSJI, NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA ROSZCZENIE BĘDZIE NASTĘPNIE ROZSTRZYGANE ZA POMOCĄ OSTATECZNEGO I WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU ZARZĄDZANEGO PRZEZ JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC. („JAMS”), ZGODNIE Z ICH UPROSZCZONYMI ZASADAMI I PROCEDURAMI ARBITRAŻOWYMI LUB ICH KOLEJNĄ WERSJĄ („ZASADY JAMS”). NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZASAD JAMS DOTYCZĄCYCH WYBORU ARBITRA, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE ARBITER POWINIEN POSIADAĆ DOŚWIADCZENIE I BYĆ UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA ZAWODU PRAWNIKA W STANIE KALIFORNIA. KAŻDE POSTĘPOWANIE WSZCZĘTE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO AKAPITU BĘDZIE PROWADZONE NA TERENIE HRABSTWA LOS ANGELES W KALIFORNII.

B. Niniejsze postanowienie o arbitrażu należy interpretować szeroko i obejmuje ono każdy spór: (1) wynikający z lub w jakikolwiek sposób powiązany z Usługami lub niniejszą Umową lub ze stosunkiem pomiędzy Użytkownikiem a Nami, bez względu na to, czy wynika z umowy, czynu niedozwolonego, ustawy, oszustwa, niezgodnego z prawdą oświadczenia lub innych przyczyn; (2) powstały przed zawarciem przez Użytkownika i Nas niniejszej Umowy i Postanowienia Arbitrażowego lub powstały po rozwiązaniu niniejszej Umowy lub Postanowienia Arbitrażowego; oraz (3) będący obecnie przedmiotem domniemanego pozwu zbiorowego, w którym Użytkownik nie jest członkiem uprawnionej grupy. Niezależnie od powyższego, niniejsze Wiążące Postanowienie Arbitrażowe nie wyklucza możliwości wniesienia przez Użytkownika indywidualnego powództwa do sądu zajmującego się drobnymi roszczeniami ani poinformowania jakichkolwiek federalnych, stanowych lub lokalnych urzędów lub podmiotów o sporze Użytkownika. Takie urzędy lub podmioty mogą dochodzić roszczeń w imieniu Użytkownika.

C. ZAKAZ UCZESTNICTWA W POZWIE ZBIOROWYM I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM SĘDZIÓW PRZYSIĘGŁYCH UŻYTKOWNIK I MY ZGADZAMY SIĘ, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WNIEŚĆ POWÓDZTWO PRZECIWKO DRUGIEJ STRONIE JEDYNIE INDYWIDUALNIE ORAZ NIE W ROLI POWODA LUB CZŁONKA GRUPY W JAKIMKOLWIEK DOMNIEMANYM POZWIE ZBIOROWYM LUB POWÓDZTWIE PRZEZ REPREZENTANTA. POWYŻSZE OBEJMUJE NIEWNOSZENIE ROSZCZEŃ ORAZ BRAK MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W GRUPOWYCH POSTĘPOWANIACH ARBITRAŻOWYCH LUB POZWACH ZBIOROWYCH. UŻYTKOWNIK I MY ZGADZAMY SIĘ NA REZYGNACJĘ Z NASZYCH PRAW DO PROCESU Z UDZIAŁEM SĘDZIÓW PRZYSIĘGŁYCH.

D. W zakresie, w jakim wnosi się o przyznanie zadośćuczynienia lub zabezpieczenie roszczeń, świadczenie takie może być przyznane jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia świadczenia gwarantowanego indywidualnym roszczeniem strony.

16. BRAK PRAWA DO DZIEDZICZENIA: Użytkownik zgadza się, że jego konto nie podlega przenoszeniu, a wszelkie prawa do jego konta wygasają po jego śmierci.

17. UWAGI: Korzystając z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich komunikatów, zawiadomień i ujawnień w związku z Usługami (łącznie „Powiadomienia”) w formie pisemnej, SMS lub elektronicznej. Poza powyższymi, wszystkie Powiadomienia od Użytkownika lub jego przedstawicieli adresowane do PDP muszą być sporządzone na piśmie i zostaną uznane za doręczone, gdy zostaną przekazane osobiście lub wysłane pocztą tradycyjną w USA, pocztą poleconą, przesyłką za potwierdzeniem odbioru lub kurierem, na niżej podany adres lub takie inne nazwy lub adresy, jakie wskaże PDP za pośrednictwem Powiadomienia.

Do wiadomości: Corporate & Legal Affairs (Dział Spraw Korporacyjnych i Prawnych)
2300 W. Empire Avenue
Suite 600
Burbank, California 91504 (USA)
18. POSTANOWIENIA RÓŻNE: Niniejsza Umowa, za wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszej Sekcji, stanowi całość umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PDP dotyczącej świadczenia Usług i zastępuje wszelkie uprzednie lub równoczesne porozumienia w tym zakresie. Zaniechanie przez PDP wypełniania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa albo postanowienia wynikającego z niniejszej Umowy nie oznacza rezygnacji z tego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się nieważne lub niezgodne z prawem, takie postanowienie będzie nieskuteczne tylko w zakresie takiej nieważności, tak aby pozostała część tego postanowienia i wszystkie pozostałe postanowienia niniejszej Umowy były ważne i wykonalne.

Uzyskując dostęp do Usług i korzystając z nich, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się na związanie niniejszą Umową, w tym ograniczeniami odpowiedzialności, przejęciem odpowiedzialności i postanowieniami dotyczącymi arbitrażu.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA KTÓRYKOLWIEK Z WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ Z USŁUG ANI UZYSKIWAĆ DO NICH DOSTĘPU.

------------------

Performance Designed Products, PDP i odpowiadające im logo są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Performance Designed Products LLC. Wszelkie inne inne znaki towarowe zawarte w niniejszym dokumencie należą do ich właścicieli.

TM and © 2018 Performance Designed Products LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

(27.02.2018)