Skip to content

Free Shipping On All US Domestic Orders Above $50*

Performance Designed Products LLC - Licensavtal för slutanvändare

VIKTIGT: Detta licensavtal för slutanvändare (”EULA” eller ”Avtalet”) begränsar Performance Designed LLC LLCs (”PDP”) ansvar i avsnitt 12 nedan och innehåller en bindande skiljedomsklausul i avsnitt 15 nedan. Se till att läsa igenom dessa avsnitt noga innan du öppnar eller använder Programvaran eller Tjänsterna (enligt definitionen nedan).

Engelskspråkiga EULA är PDP:s officiella version av villkoren när det gäller licensavtalet för slutanvändare för Programvaran och Tjänsterna. Vid eventuell inkonsekvens mellan det engelskspråkiga EULA och dess översättning till ett annat språk, gäller engelskspråkiga EULA.

1. JURIDISKT BINDANDE VILLKOR: Följande villkor är ett bindande juridiskt avtal mellan dig, som individ eller som auktoriserad företrädare för någon enhet (i båda fallen ”Du” eller ”Din”) och PDP, som anger villkoren för hur PDP-programvaran (”Programvaran”) och eventuella tillhörande tjänster, produkter, innehåll, tillhandahållna webbplatser (tillsammans med Programvaran, ”Tjänsterna”) licensieras till dig av PDP. Begreppen ”PDP” ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår” som det används häri innebär Performance Designed Products LLC. Om du tillåter, godkänner, ger tillgång till eller på annat sätt tillåter någon annan att använda Tjänsterna via din persondator eller spelkonsol, eller representerar sådana personer i någon juridisk egenskap, ska dessa personer anses vara inkluderade i termerna ”Du” eller ”Din” som används i detta avtal. PDP kan när som helst ändra eller ersätta dessa villkor utan meddelande dig innan, med undantag av vad som krävs enligt gällande lag. Då bör då och då granska den aktuella versionen av detta avtal.

2. TILLGÅNG OCH ANVÄDNING AV TJÄNSTERNA: Tjänsterna är licensierade, inte sålda, till dig av PDP för användning i strikt enlighet med villkoren i detta avtal. Med tanke på din tillgång till och användning av Tjänsterna, (i) har Du, Din förmyndare eller Din auktoriserade representant laglig ålder inne för att ingå ett bindande avtal. (ii) Din användning av Tjänsterna är enbart för din personliga och lagliga användning. och (iii) Du kommer att följa alla villkor i detta Avtal när du använder Tjänsterna. Du är ensam ansvarig för att hålla din dator och spelkonsol säker. Alla som har kännedom om eller tillgång till din dator eller spelkonsol kan använda den för att komma åt och använda Tjänsterna. Du är ensam ansvarig för eventuella skadestånd, skador, förluster, kostnader, utgifter eller andra skulder som uppstår till följd av fel eller skador som har orsakats av att din dator eller spelkonsol inte är säker (oavsett om ett sådant fel inträffar med eller utan Din kunskap eller ditt godkännande).

3. BEGRÄNSAD LICENS: Med förbehåll för att du följer villkoren i detta avtal ger PDP dig en återkallelig, icke-överlåtbar, icke-exklusiv, icke-underlicensierad personlig licens att installera och använda Tjänsterna på din spelkonsol eller dator som Du äger eller kontrollerar samt tillgång till Tjänsterna på sådana enheter.

4. TJÄNSTER: Programvaran gör det möjligt för dig att konfigurera, anpassa, programmera, diagnostisera och/eller kalibrera din PDP-produkt. Läs igenom användarhandboken för din PDP-produkt för en fullständig beskrivning av alla funktioner och fördelar med Tjänsterna.

5. ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR: Du representerar och garanterar att Du inte bryter mot några av de villkor som anges i detta avtal och vidare att:

A. Du inte kommer, och inte tillåter, godkänner eller gör det möjligt för någon tredje part att (i) försöka avkoda, omvandla, demontera eller på annat sätt härleda källkoden från Tjänsterna, (ii) göra ändringar, anpassningar, förbättringar, förstärkningar eller bearbetningar av Tjänsterna; (iii) använda, kopiera, modifiera, ändra eller överföra Tjänsterna i strid med detta Avtal eller tillämpliga lagar och förordningar, (iv) hyra ut, leasa, sälja, omfördela eller underlicensiera Tjänsterna eller någon aspekt därav; (v) ta bort, dölja eller ändra upphovsrättsmeddelanden, varumärken eller andra äganderätter till PDP eller någon part, eller (vi) använda någon del av Tjänsterna när du använder tunga maskiner eller bedriver någon verksamhet där otillräcklig uppmärksamhet från din sida kan leda till personskada, dödsfall eller egendomsskada; och

B. Att du inte kommer missbruka Tjänsterna och bekräfta och förstå att ”missbruk” av Tjänsterna innefattar, men inte är begränsat till, att Tjänsterna används på ett sätt som (i) stör andras användning av Tjänsterna eller PDP:s förmåga att tillhandahålla Tjänsterna; (ii) kränker upphovsrätten, varumärket eller någon immateriell rättighet, avslöjar en affärshemlighet eller konfidentiell information i strid med sekretessavtal eller förpliktelser; (iii) är bedräglig, olaglig eller innehåller förolämpande eller olaglig information, olagligt material eller olagliga beskrivningar, (iv) förtalar, kränker, trakasserar, förföljer, hotar eller på annat sätt inkräktar mot andras lagliga rättigheter eller inkräktar på andras integritet; (v) främjar eller tillhandahåller undervisningsinformation om olaglig verksamhet; (vi) uppmuntrar handlingar som skulle utgöra ett brott eller som ger upphov till civilrättsligt ansvar; (vii) använder Tjänsterna på en enhet utan tillstånd, oavsett om det är en stulen, förlorad eller obehörig enhet; viii) manipulerar eller skapar en obehörig anslutning till en spelkonsol, dator eller annan enhet som inte annars ägs av dig eller som du har rätt att komma åt och använda; (ix) säljer någon del av Tjänsterna till en annan person eller enhet; (x) sprider virus eller annan datorkod, filer eller program som avbryter, förstör eller begränsar funktionaliteten hos någon spelutrustning eller datorprogramvara eller hårdvara; eller (xi) bryter mot gällande lagar, stadgar eller förordningar.

C. Förutom det ovanstående går du med på du att inte: (i) gå in på icke-offentliga områden i våra tjänster (ii) skicka virus, maskar eller skadlig kod av något slag eller för något ändamål; (iii) försöka sondra, skanna, äventyra eller testa sårbarheten hos Tjänsterna eller tillhörande tjänster, system eller nätverk eller bryta mot säkerhet eller autentisering.

6. BEGRÄNSNINGAR AV TJÄNSTEN: PDP garanterar inte eller försäkrar kvaliteten, tydligheten, noggrannheten eller korrektheten av resultaten från Tjänsterna. Du accepterar och bekräftar att resultaten du erhåller eller innehåll Du får tillgång till från Tjänsterna kanske inte är korrekta, aktuella, tillförlitliga eller av god kvalitet. PDP ska under inga omständigheter ansvara för Dig eller någon tredje part till följd eller i samband med försök att återställa eller rensa data på spelkonsolen eller din dator.

7. SÄKERHET: Tjänsterna är endast avsedda för din personliga användning. Om du tror att din spelkonsol eller dator har stulits, bör du ta kontakt med din lokala brottsbekämpande myndighet. Du förstår vidare och bekräftar att programvaran kanske inte kommer fungera ordentligt, kan innehålla fel eller buggar och kan vara känslig för brott, fördärv, skada eller försummelse. Om Programvaran krånglar, slutar att fungera, inaktiveras eller avinstalleras från din spelkonsol eller dator, med eller utan din kunskap och/eller ditt samtycke, kommer Tjänsterna och funktionerna att sluta fungera. Du är ensamt ansvarig för eventuella fordringar, skulder, förluster eller skador som uppstår på grund av eller genom obehörigt avslöjande, överföring eller användning av personligt innehåll, data eller material som lagras på spelkonsolen eller din dator av någon anledning, även om det är ett resultat av ett fel i Tjänsterna eller för att Programvaran har inaktiverats eller avinstallerats, med eller utan din kunskap och/eller ditt godkännande.

8. BETALNING: Du går med på att betala alla avgifter som eventuellt debiteras Ditt konto för Tjänsterna, oavsett om du har laddat ner, installerat eller använt Programvaran elektroniskt. PDP är inte ansvarig för några skulder, förluster eller skador som uppstår på grund av eventuella fel i funktionaliteten hos Tjänsterna, som orsakats av eller till följd av att du inte har betalat utestående belopp innan förfallodagen. PDP förbehåller sig rätten att när som helst debitera tillämpliga avgifter för Tjänsterna eller det relaterade servicepaketet och kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig innan en sådan ändring.

9. ÄGANDERÄTT TILL TJÄNSTERNA OCH PROGRAMVARAN: Du bekräftar och godkänner att (i) Tjänsterna och alla upphovsrätter, patent, varumärken, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter som är associerade därtill är, och ska uteslutande i tillämpliga fall förbli, PDP:s och dess licensgivares egendom. (ii) Programvarans källa och objektkod och programvarans format, kataloger, sökfrågor, algoritmer och struktur är och ska, i tillämpliga fall, förbli PDP:s och dess licensgivares proprietära information. (iii) Du beviljas inte någon immateriell rättighet genom implicit, estoppel eller annan juridisk teori i Tjänsterna eller någon programvara som tillhandahålls genom eller i samband med Tjänsterna. och (iv) alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal reserveras och behålls av PDP.

10. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER: DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN, I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT GÄLLANDE LAG, ATT NERLADDNING OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ÄR PÅ DIN EGEN RISK OCH DISKRETION. TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS PÅ EN ”I BEFINTLIGT SKICK”- OCH ”OM TILLGÄNGLIGT”-GRUND OCH UTAN NÅGON SLAGS GARANTI ÖVERHUVUDTAGET.

PDP OCH VAR OCH EN AV DESS LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER ALLA TYPER AV FÖRSÄKRINGAR, GARANTIER OCH VILLKOR SOM ÄR TILLÅTNA ENLIGT TLLÄMPLIG LAG, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGEN SATTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, EXAKTHET, KVALITET OCH NÄR DET INTE FÖRELIGGER NÅGOT INTRÅNG.

PDP och var och en av dess leverantörer ger ingen garanti (i) mot störningar av din njutning av Tjänsterna; (ii) att Tjänsterna kommer att vara funktionella, oavbrutna, felfria eller fria från buggar eller uppfylla dina krav (iii) avseende tjänsternas säkerhet, tillförlitlighet, kvalitet eller aktualitet eller (iv) att eventuella fel, buggar eller fel i Tjänsterna kommer att fixas. Allt innehåll eller material som laddas ned genom din användning av Tjänsterna sker efter eget gottfinnande och risk, och du är ensam ansvarig för eventuella skador eller förluster av data som uppstår på spelkonsolen eller datorns system, eller någon annan förlust eller skada av något slag som härrör från nedladdningen och användningen av programvaran eller annat innehåll. Inga råd, uppförandekoder eller information, muntlig eller skriftlig, som erhålls av dig från PDP eller någon part, eller genom Tjänsterna, är någon garanti såvida de inte uttryckligen anges i detta Avtal. Du bekräftar och samtycker till att PDP kanske inte kan erbjuda Programvaran och Tjänsterna alls om inga ovanstående ansvarsfrister och begränsningar finns.

11. BROTT MOT DETTA AVTAL: Om PDP efter eget gottfinnande eller efter att ha fått underbyggda och giltiga klagomål, konstaterar att du bryter mot detta avtal eller agerar i strid med gällande lagar, stadgar eller bestämmelser, förbehåller sig PDP rätten att utan förvarning undersöka, lämna till tredje part, (tillfälligt) blockera och/eller ta bort överföringar, filer eller konto eller blockera någon från att komma åt Tjänsterna från sina servrar och system.

12. ANSVARSBEGRÄNSNING: PDP, DESS MODERBOLAG, SAMARBETSPARTNERS ELLER DOTTERBOLAG ELLER NÅGON LICENSGIVARE ELLER LEVERANTÖR SKALL I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKING UNDER GÄLLANDE LAG, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, ANSVARA FÖR PERSONLIG SKADA, ELLER SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, EXEMPLARISKA, INDIREKTA, STRAFFLIGA ELLER PÅFÖLJDANDE SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR VID FÖRLUST AV VINSTER ELLER INTÄKTER, MISSLYCKANDE ATT SKICKA ELLER TA EMOT DATA, FÖRLUST AV KONFIDENTIELL INFORMATION, AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV INTEGRITET, FEL I ELLER FÖRLUST AV DATA, MISSLYCKANDE I ATT TA EMOT ELLER SÄKERHETSKOPIERA DIN DATA (ELLER ARKIVERAD DATA) ELLER ANNAN MATERIELL FÖRLUST SOM UPPSTÅR UR ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERAT TILL TJÄNSTERNA. INTE HELLER INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART, PROGRAMVAROR ELLER FUNKTIONER SOM ANVÄNDS I SAMBAND MED TJÄNSTERNA ELLER DETTA AVTAL, HUR DET ÄN ORSAKADES, OAVSETT ANSVARSTEORI (KONTRAKT, FÖRSELSE ELLER ANNAT) OCH ÄVEN OM PDP, DESS MODERBOLAG, SAMARBETSPARTNERS OCH DOTTERBOLAG ELLER ANDRA LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UTAN ATT BEGRÄNSA DEN GENERELLA TILLÄMPNINGEN, SKALL DET TOTALA SAMMANLAGDA ANSVARET FÖR PDP, DESS MODERBOLAG, SAMARBETSPARTNERS OCH DOTTERBOLAG OCH ALLA LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER TILL DIG, SOM UPPKOMMER VID BESTÄMMANDET AV DETTA AVTAL INTE ÖVERSTIGA DE AVGIFTER SOM DU FAKTISKT BETALADE TILL PDP I SAMBAND MED TJÄNSTEPAKETEN, OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA MER ÄN TVÅHUNDRAFEMTIO DOLLAR (250 USD). OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH FRISKRIVNINGAR SKALL GÄLLA I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKING UNDER GÄLLANDE LAG.

Du bekräftar och samtycker till att PDP inte ansvarar för eventuella fel i funktionaliteten för Tjänsterna som orsakas av eller resulterar i att du installerar, använder eller avinstallerar Programvaran eller Tjänsterna från din enhet, oavsett om den är avinstallerad eller inaktiverad av dig eller en tredje part med eller utan ditt godkännande.

13. SKADEERSÄTTNING: Du går med på att gottgöra, ersätta, försvara och skydda PDP och dess moderbolag, samarbetspartners, dotterbolag, licensgivare och leverantörer, och var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, företrädare, agenter, advokater, licensgivare, avtalspartner, leverantörer, efterträdare och övertagare från och mot eventuella krav, förfaranden, förluster, skador, skulder, kostnader eller utgifter (inklusive men inte begränsade till rimliga advokatavgifter och juridiska kostnader) av något slag som uppstår på grund av: (i) Din tillgång till eller användning av Tjänsterna eller tredje parts innehåll och tjänster; (ii) eventuella brott av dig mot dina skyldigheter enligt detta avtal (iii) Din överträdelse av tredje parts rättigheter, inklusive eventuella intrång i immateriella rättigheter, äganderätt eller någon person eller enhets affärshemlighet, eller av någon integritets- eller konsumentskyddsrätt som här anges; (iv) eventuell lagöverträdelse eller (v) Din försummelse eller oegentligheter. Dessa förpliktelser kommer att överleva upphörande, utgång, annullering eller ändring av avtalet. PDP förbehåller sig rätten att på din bekostnad utöva det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som du är skyldig att ersätta, och du går med på att samarbeta fullt ut i PDP:s försvar av ett sådant ärende.

14. KALIFORNISK LAG, DOMSTOL OCH PLATS: Alla tvister, rättigheter och skyldigheter som härrör från eller i samband med detta avtal eller med Tjänsterna, konstrueras, styrs, tolkas och verkställs i enlighet med lagarna i Kalifornien i USA utan hänsyn till konflikt med rättsliga principer. Domstol och plats för eventuell tvist är i Los Angeles County, Kalifornien, i USA.

15. BINDANDE SKILJEDOM: LÄS NOGA IGENOM DENNA SKILJEDOMSKLAUSUL. DEN PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER.

A. Det mesta av din oro gällande detta avtal eller Tjänsterna kan enkelt lösas genom att kontakta PDP:s kundserviceavdelning på 1-800-331-3844 i USA eller genom att besöka support.pdp.com för kunder eller personer utanför Nordamerika. I HÄNDELSE AV ATT EN KONTROVERS ELLER ETT KLAGOMÅL I SAMBAND MED EN TVIST (”KRAV”) INTE KAN LÖSAS GENOM DIREKTA DISKUSSIONER, MED FÖRBEHÅLL FÖR TILLÄMPLIGA LAGAR, SKALL DEN DÄREFTER LÖSAS GENOM EN SLUTGILTIG OCH BINDANDE SKILJEDOM, ADMINISTRERAD AV JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC. (”JAMS”), I ENLIGHET MED SINA EFFEKTIVA SKILJEDOMSREGLER OCH FÖRFARANDEN ELLER EFTERFÖLJANDE VERSIONER AV DESSA (""JAMSREGLER""). JAMSREGLERNA SKA FÖLJAS VID VAL AV EN SKILJEMAN, MED UNDANTAG ATT SKILJEMAN SKALL VARA ERFAREN OCH LICENSERAD ATT ARBETE I KALIFORNIEN. ALLA PROCEDURER I ENLIGHET MED DENNA PARAGRAF KOMMER ATT GENOMFÖRAS I LOS ANGELES COUNTY, KALIFORNIEN.

B. Denna skiljedomsklausul är avsett att tolkas brett, och innefattar alla eventuella tvister: (1) som beror på eller på något sätt hänförs till Tjänsterna eller till det här avtalet eller till förhållandet mellan dig och oss, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd, stadgar, bedrägerier, felaktigheter eller annat; (2) som uppstod antingen innan denna skiljedomsklausul eller innan detta Avtal ingicks av dig och oss eller som uppkommer efter det att denna eller denna skiljedomsklausul eller detta Avtal har upphört och (3) som för närvarande är föremål för en påstådd grupprättegång där Du inte är medlem i en certifierad grupp. Trots det ovanstående hindrar denna bindande skiljedomsklausul inte dig från att väcka en enskild handling i smådomstolar eller från att informera statliga, kommunala eller lokala myndigheter eller enheter i din tvist. Sådana organ eller enheter kan komma att söka lättnad på dina vägnar.

C. INGA GRUPPRÄTTEGÅNGER ELLER UPPHÄVANDE AV JURYRÄTTEGÅNG: DU OCH VI ÄR ENSE OM ATT VAR OCH EN ENDAST KAN KOMMA MED KRAV MOT DEN ANDRE INDIVIDUELLT OCH INTE SOM EN KÄRANDE ELLER GRUPPMEDLEM I EN PÅSTÅDD GRUPP ELLER GRUPPTALAN. DETTA INKLUDERAR ATT INTE LÄMNA IN KRAVEN OCH INTE HA MÖJLIGHET ATT DELTA I GRUPPFÖRFARANDEN ELLER I EN GRUPPRÄTTEGÅNG. DU OCH VI ACCEPTERAR OCKSÅ ATT AVSTÅ FRÅN VÅR RÄTT TILL JURYRÄTTEGÅNG.

D. I den utsträckning som antingen deklaratorisk eller förbudsrättslig befrielse söks, kan sådan befrielse endast beviljas i den utsträckning som är nödvändig för att ge befrielse som motiveras av en parts individuella krav.

16. INGEN RÄTT TILL EFTERLEVNAD: Du godkänner att ditt konto inte kan överföras och att eventuella rättigheter till ditt konto upphör vid din död.

17. MEDDELANDEN: Genom att använda Tjänsterna godkänner du att ta emot all kommunikation och alla meddelanden och upplysningar i samband med Tjänsterna (gemensamt ”Meddelanden”) i skriftlig eller elektronisk form, eller via sms. Utöver det ovanstående måste alla meddelanden från dig eller dina representanter till PDP vara skriftliga. Dessa anses vara överlämnade när de mottas för hand eller skickas via vanlig amerikansk post, registrerad eller certifierad post eller kurir över natten, till adressen nedan, eller till sådana andra namn eller adresser som PDP anger i ett meddelande.

Att: Corporate & Legal Affairs
2300 W. Empire Avenue
Suite 600
Burbank, California 91504 (USA)
18. ÖVRIGT: Detta avtal, med undantag för vad som anges i detta avsnitt, omfattar hela avtalet mellan Dig och PDP avseende Tjänster och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser om sådant ämne. Om PDP inte utövar eller verkställer någon rättighet eller bestämmelse i Avtalet, ska det inte utgöra ett upphävande av sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i Avtalet upptäcks vara ogiltig eller strider mot lag, är sådan bestämmelse endast ineffektiv i så stor utsträckning som sådan, så att återstoden av den bestämmelsen och alla övriga bestämmelser i detta avtal ska vara giltiga och verkställbara.

Genom att komma åt och använda Tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat att vara bunden av detta avtal, inklusive dess begränsning av ansvar, ersättning och skiljedomsklausuler.

OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA AVTAL, ANVÄND INTE ELLER GÅ IN PÅ TJÄNSTERNA.

------------------

Performance Designed Products, PDP, och deras respektive logotyper är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Designed Products LLC. Alla andra varumärken som finns i häri är deras respektive ägares egendom.

TM och © 2018 Performance Designed Products, LLC. Alla rättigheter förbehålls.

(27/2-2018)